\"/
\"/ \"/    

České výzkumné sdružení pro informatiku a matematiku

Jiří Zlatuška, FI MU
Ročník VI - číslo 4, březen 1996
Citace: J. Zlatuška. České výzkumné sdružení pro informatiku a matematiku. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 4, s. 1-3.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí číslo | následující článek 

Začátkem listopadu bylo zaregistrováno České výzkumné sdružení pro informatiku a matematiku (CRCIM)1 jako zájmové sdružení právnických osob.

Předmětem činnosti tohoto sdružení je spolupráce sdružených pracovišť a dalších spolupracujících institucí se zřetelem na:

  1. rozvoj výzkumu a vzdělání v informatice, informačních technologiích a souvisejících matematických oblastech na evropské úrovni;
  2. přispívání k profilaci výzkumných programů v těchto oblastech, zejména ve vztahu ke spolupráci s dalšími evropskými výzkumnými institucemi a ústavy;
  3. aktivní vytváření výzkumné základny schopné doplňovat špičkové evropské partnery při společné účasti na výzkumu v informatice, matematice a souvisejících technologických oblastech a účast na projekech, ve kterých se dále rozšiřují oblasti realizovaného výzkumu nebo dochází k jejich rozšiřování;
  4. členství v Evropském výzkumném sdružení pro informatiku a matematiku (ERCIM).

Hlavním důvodem vzniku tohoto sdružení je začlenění se do již existujícího evropského sdružení ERCIM. Toto mezinárodní sdružení má v současné době za členy třináct zemí, každou z nich zastoupenou jedním subjektem - výzkumným ústavem nebo sdružením akademických pracovišť. Instituce, které ERCIM tvoří, jsou (blíže viz rovněž http://www-ercim.inria.fr):

     AEDIMA ...  Asociación Española de Informática y Matemática Aplicada (Barcelona, Španělsko),
CLRC ...  Central Laboratory of the Research Councils (Chilton, Velká Británie),
CWI ...  Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam, Holandsko),
CNR ...  Consiglio Nazionale delle Ricerche (Pisa, Itálie),
FORTH ...  Foundation of Research and Technology - Hellas (Heraclion, Řecko),
GMD ...  Forchungszentrum Informations-technik GmbH (Sankt Augustin, Německo),
INRIA ...  Institute national de Recherche en Informatique et en Automatique (Le Chesnay, Francie),
INESC ...  Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (Lisabon, Portugalsko),
SICS ...  Swedish institute of Computer Science (Kista, Švédsko),
SGFI ...  Schweizerische Gesellschaft zur Förderung der Informatik und ihrer Anwendungen (Curych, Švýcarsko),
SINTEF DELAB ...  Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Høgskole (Trondheim, Norsko),
MTA SZTAKI ...  Magyar Tudományos Akadémia - Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (Budapešť, Maďarsko),
VTT ...  Technical Research Centre of Finland (Helsinky, Finsko).

K těmto členům by se po oficiálním podepsání členské smlouvy mělo během několika měsíců (pravděpodobně na nejbližsí schůzi rady ředitelů ERCIM v Curychu na konci května) přiřadit i české konsorcium CRCIM.

ERCIM funguje jako sdružení, které se snaží definovat společné vědecké cíle a strategie, jeho jednotliví členové se snaží podporovat společné projekty stavící na evropské výzkumné komunitě a také spolupráci s průmyslem. Sdružení organizuje společné technické pracovní konference a kurzy, sponzoruje program hostování mladých výzkumníků, podílí se na společných strategických projektech a publikuje zprávy a také čtvrtletní zpravodaj.

Jednou z nedávných iniciativ ERCIMu směrem k Evropské unii bylo uspořádání panelu s vedoucím bruselského programu Informačních technologií v rámci DG III. V něm ERCIM navrhl širší pan-evropskou iniciativu zaměřenou na vývoj technologií umožňujících vytváření a využívání velkých digitálních úložišť vědeckých dokumentů. Tento návrh vychází z projektu DELOS, zaměřeného na digitální knihovny, který v rámci ERCIM probíhá. Pokud by se takový projekt podařil, výsledkem by mohlo být vytvoření vysoce výkonné sítě navzájem logicky propojených tématicky orientovaných digitálních knihoven, které by podporovaly společný a multidisciplinární výzkum, rozšíření kanálů přístupu k informacím, zrychlení výstavby knihoven příštího století a zlepšení způsobu šíření vědeckých publikací. Projekt by rovněž přispěl k vytvoření nových standardů pro práci s digitálními dokumenty.

Začátkem loňského roku začaly čtyři české instituce se zájmy odpovídajícími zájmům ERCIMu jednat o možnosti připojit se k tomuto evropskému konsorciu. Jednalo se o dvě univerzitní pracoviště, katedry informatiky MFF UK a Fakultu informatiky MU (spolu s ÚVT MU), a dva ústavy České akademie věd, Ústav informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT) a Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA). Po prvních uskutečněných kontaktech a posléze po návštěvě pracovní skupiny ERCIMu, která hodnotila stav na těchto pracovištích z hlediska kvality prováděného výzkumu, kompatibility zájmů těchto institucí se zájmy sdružení ERCIM a rovněž jejich faktickou připraveností podílet se na činnosti i řízení ERCIMu, se ukázalo, že nejvhodnějším řešením bude vytvoření českého konsorcia, které bude sdružovat uvažovaná pracoviště a bude zastřešením zájmů českých výzkumných pracovišť v informatice směrem k ERCIMu.

Přes otevřeně deklarovaný i fakticky demonstrovaný zájem ERCIMu na přibrání českého partnera (čeští zástupci se již dnes účastní schůzek řídících pracovních orgánů konsorcia) se při ustanovování českého konsorcia ukázalo jako nejtěžší zvládnout drobné právní detaily. Ukázalo se totiž, že pro ústavy Akademie věd není možné připojit se jednoduchým způsobem k takovému českému sdružení jako členové a že kvůli nim musí být zkonstruován jiný způsob participace na činnosti CRCIM zajištěný další smlouvou, tentokrát mezi CRCIM a ústavy Akademie. CRCIM tedy v současné době po právní stránce existuje jako dvoučlenné sdružení skládající se z Fakulty informatiky MU (spolu s ÚVT MU), kde se nachází i registrované sídlo sdružení, a z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ústavy Akademie věd v současné době připravují smlouvu o participaci na činnosti a řízeni CRCIM, která by měla zaručit výsledné fungování čtyřčlenného konsorcia podle původních záměrů.

Začlenění České republiky jako druhé ze zemí bývalého východního bloku do evropského konsorcia ERCIM svědčí o dobré připravenosti českých akademických institucí podílet se v oblasti informatiky, zejména aplikované, na aktivitách a projektech, které jsou dnes aktuální na půdě Evropské unie, včetně aktivního přístupu k transferu technologií a výzkumných a vývojových programů zahrnujících i malé podniky. Lze doufat, že se participací v instituci s dobrými vazbami na Evropskou komisi rovněž podaří vzbudit v České republice i zájem na využívání intelektuálního potenciálu a know-how při koncipování kroků kompatibilních s aktivitami Evropské unie na poli informační infrastruktury tak, jak se to již podařilo např. v Maďarsku.

setting
1 Czech Research Consortium for Informatics and Mathematics
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011