\"/
\"/ \"/    

CESNET majetkem vysokých škol

Václav Račanský, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 4, březen 1996
Citace: V. Račanský. CESNET majetkem vysokých škol. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 4, s. 3-4.
Tematické zařazení: CESNET
 předchozí článek | následující článek 

Ve středu 6. března podepsalo všech 27 rektorů vysokých škol ČR a zástupce Akademie věd České republiky Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob CESNET. Plánovaný termín zahájení činnosti sdružení je 1. července 1996.

Většina čtenářů ví, že CESNET je současný název počítačové sítě, pomocí níž je naše univerzita propojena s Internetem. Ne každý již ví, že její základ vznikl v roce 1992 v rámci řešení projektu "Vybudování počítačové sítě vysokých škol, připojené do Internetu". Nositelem projektu bylo Výpočetní centrum ČVUT a byl financován z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol částkou 20 mil. Kč.

V současnosti je CESNET největší počítačovou sítí v ČR a poskytuje uživatelům veškeré služby, které umožňuje celosvětová počítačová síť Internet:

Provozovatel CESNETu (ČVUT Praha) zajišťuje ty funkce, které by jednotliví uživatelé nemohli samostatně vykonávat, případně by je vykonávali velmi neefektivně. Jedná se především o:

Většinu činností souvisejících s provozováním sítě CESNET zajišťuje provozovatel svými zaměstnanci. Některé činnosti jsou zajišťovány ve spolupráci s organizacemi, kde jsou umístěny uzly CESNETu.

Vzhledem k nárůstu výkonu sítě, finančních nároků na její provoz/rozvoj a zastavení přímé finanční podpory ze strany MŠMT ke konci loňského roku bylo třeba nově a systémově řešit právní postavení, financování i řízení sítě CESNET.

Po usilovné činnosti rady CESNETu při MŠMT, pracovní skupiny vytvořené ze zástupců všech VŠ v ČR, a konzultacích na MŠMT i s jednotlivými rektory VŠ bylo rozhodnuto vytvořit nový právní subjekt, který bude ve vlastnictví VŠ a Akademie věd.

Cílem založeného právního subjektu je:

  1. Zajišťovat pro své členy a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace rozvoj a provoz počítačové sítě umožňující propojení jejich sítí a metropolitních sítí, vytváření společně užívaných technických, komunikačních a programových prostředků a informačních služeb, ověřování nových aplikací a spolupráci a komplementárnost aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními zahraničními akademickými a výzkumnými sítěmi (včetně přístupu do sítě Internet).
  2. Ve spolupráci se svými členy dlouhodobě zajišťovat rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních technologií na bázi sítě Internet a obdobných novějších systémů.
  3. Podporovat za úhradu nákladů s tím spojených šíření vzdělanosti, kultury a poznání, spolupráci členů s praxí, rozšiřování aplikací nejmodernějších informačních technologií a zkvalitňování sítě získáním dalších účastníků, informačních zdrojů a služeb.
  4. Poskytováním přístupu do sítě a konzultačních, vzdělávacích, informačních, výzkumných a dalších služeb obchodním společnostem a dalším subjektům zajistit další finanční zdroje nezbytné pro dosažení výše uvedených cílů.

Předpokládaný rozpočet sdružení CESNET na rok 1996 je 93,5 milionů Kč1. Podstatné je, že činnost i rozvoj sdružení CESNET je plně v kompetenci jeho majitelů.

První valná hromada se sejde do dvou měsíců od založení sdružení. Po jejím uskutečnění již budeme moci informovat čtenáře Zpravodaje o "novém" CESNETu podrobněji.

setting
1 Celková částka plánovaná na provoz a rozvoj akademické části sítě CESNET v daném roce se "rozpočítává" mezi jednotlivé VŠ podle velmi podrobného a poměrně složitého algoritmu. Zjednodušeně se dá říci, že výše příspěvku každé školy závisí z 50% na výši jejího rozpočtu (jak je škola "velká"), z 25% na počtu počítačů připojených k síti (jak je škola "prosíťována") a z 25% na výkonu přípojky školy k síti (jaká je kapacita propojení mezi školou a sítí).

Pro zajímavost, při výše uvedeném rozpočtu na rok 1996 jsou roční členské příspěvky vybraných škol následující (v miliónech Kč, zaokrouhleno): UK Praha - 14, ČVUT - 10, VUT Brno - 6, MU Brno - 4.8, VŠB-TUO Ostrava - 3.8, ZČU Plzeň - 3.6, UP Olomouc - 3.3, ..., JAMU - 0.2 atd.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011