\"/
\"/ \"/    

Rekonstrukce objektu Botanická 68a

Lenka Bartošková, FI MU
Ročník XXI - číslo 5, červen 2011
Citace: L. Bartošková. Rekonstrukce objektu Botanická 68a. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 5, s. 4-6.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Dění na MU, Různé
 předchozí článek | následující článek 

1  Koncepce celkové rekonstrukce

Fakulta informatiky je společně s Ústavem výpočetní techniky MU od roku 1996 dislokována v areálu na ulici Botanické, který byl v 70. letech 20. století vybudován pro výzkumné ústavy. Vzhledem k růstu jak FI, tak ÚVT bylo již v letech 2002-2004 jasné, že je dlouhodobě neudržitelné umístění obou subjektů ve stávajících prostorách. MU v té době reálně počítala s variantou přemístění ÚVT do objektu na Komenského náměstí - po dobudování UKB a přesídlení Lékařské fakulty MU. Přemístění ÚVT bylo původně plánováno na rok 2006. Bohužel však k tomu nikdy nedošlo, takže bylo nutné hledat jiné možnosti.

Jediným schůdným řešením nevyhovující prostorové situace FI a ÚVT se ukázala varianta získat investiční prostředky z evropských strukturálních fondů, a to pro rekonstrukci a rozšíření prostor na Botanické. Při přípravě příslušných projektů byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která počítá s komplexní rekonstrukcí areálu Botanická. Tato rozsáhlá rekonstrukce předpokládá následující stavební úpravy:

Odhad celkových investičních nákladů na výše popsanou celkovou rekonstrukci činí cca 713 mil. Kč bez DPH. Původní představy počítaly s realizací všech výše uvedených stavebních úprav najednou v rámci jednoho velkého projektu. Realita je však jiná, rekonstrukce bude muset být prováděna v postupných krocích po etapách.

2  Kroky k realizaci záměru

Prvním krokem směrem k realizaci záměru rekonstrukce objektu Botanická bylo podání projektu CERIT - Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice jako společného pracoviště FI a ÚVT do 2. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v listopadu 2009. Záměrem projektu bylo vybudovat technologicky špičkově vybavené centrum v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje zaměřeného na intenzívní spolupráci mezi univerzitním vzděláváním, univerzitním výzkumem a vývojem a inovativními průmyslovými subjekty v oblasti ICT. Projekt CERIT postoupil v lednu 2010 až do mezinárodního hodnocení; v něm však nezískal dostatečný počet bodů a nebyl přijat. Bylo nutné hledat alternativní řešení.

Původní "velký" projekt CERIT byl transformován do tří vzájemně se doplňujících menších projektů:

Předkladatelem a řešitelem prvních dvou projektů je Fakulta informatiky MU, třetí projekt řeší ÚVT MU. Projekty byly podány do různých programů evropských strukturálních fondů a jsou v současnosti v různých stádiích schvalování resp. počáteční realizace.

2.1  CERIT Research and Education

Projekt s názvem "Rozvoj infrastruktury pro podporu vzdělávání a výzkumu v informatice" byl podán v srpnu 2010 do 4. prioritní osy OP VaVpI. V rámci tohoto projektu je na výstavbu v areálu Botanická plánována částka ve výši 250 mil. Kč bez DPH. Za tyto prostředky bude realizována 1. etapa rekonstrukce - tedy výstavba budovy A1, parkoviště P2 a nezbytně nutné stavební úpravy v budovách B a C v částech přímo navazujících na novostavbu budovy A1. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a v čele stavby, v 5. nadzemním podlaží, moderní datové centrum.

2.2  CERIT Science Park

Projekt byl podán do programu Prosperita operačního programu Podnikaní a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) v prosinci 2010. Náklady určené na výstavbu jsou plánovány ve výši 118 mil. Kč bez DPH. Náplní projektu CERIT Science Park je vybudování vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru specializovaného na oblast ICT s cílem podpořit průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na realizaci nových technologií a vývoj konkurenceschopných výrobků a služeb s vysokým podílem ICT. CERIT-SP bude inovativním firmám za zvýhodněných podmínek poskytovat prostory, odborné poradenské služby a outsourcing firemních procesů; rovněž bude nabízet prostředí podnikatelského inkubátoru začínajícím a spin-off firmám. Projekt staví na zapojení akademických pracovníků, doktorandů a dalších studentů do společných projektů s firmami, specifikaci společných výzkumných témat a doktorských prací. Stavebně pak projekt zahrnuje výstavbu sedmipodlažní budovy A2 (prodloužení budovy C na jihozápadním nároží) a v části vnitřního dvora vybudování krytého parkoviště P1.

2.3  CERIT Scientific Cloud

Projekt byl podán do 3. prioritní osy OP VaVpI na jaře 2010. Nemá vlastní stavební část, je zaměřen na technologie a personální obsazení. Jeho cílem je přeměna stávajícího Superpočítačového centra ÚVT MU na moderně koncipované národní centrum poskytující flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související služby pro výzkumnou komunitu ČR. Centrum CERIT-SC je koncipováno jako nejvýznamnější a potenciálně nejvýkonnější uzel národní gridové infrastruktury a současně tak nejvýznamnější národní uzel mezinárodní infrastruktury EGI. Bude nabízet cca 3500 výpočetních jader a 3,5 PB úložného prostoru. Tato virtualizovaná výpočetní a úložná kapacita, dostupná novými způsoby kombinací cloud a grid prostředí, bude představovat unikátní instalaci v ČR, ve středoevropském a případně i širším regionu a umožní nové způsoby využití e-infrastruktury.

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené tři projekty - jakkoliv jde o projekty významné a náročné na realizaci - představují pouze první část z předpokládané celkové rekonstrukce areálu Botanická (viz první část tohoto příspěvku) a neřeší ani plně veškeré prostorové problémy FI a ÚVT MU. Po dokončení stavebních částí projektů vzroste celková plocha areálu ze stávajících 11 062 m2 na 16 475 m2 (plocha včetně veškerého technické zázemí, skladů, chodeb apod.). Další navýšení využitelných ploch v souladu s celkovým architektonickým konceptem je možné realizovat pouze při získání dalších investičních prostředků pro kompletní přestavbu objektu D včetně jeho dostavby. Po ukončení výstavby budov A1 a A2 bude možné ve prospěch ÚVT uvolnit prostor stávající knihovny ve 2. podlaží budovy C a prostory laboratoře Optické mikroskopie ve 3. podlaží budovy C.

3  Aktuální stav a výhledy

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé projekty CERIT se nachází v různých stadiích schvalování či dokonce již na počátku vlastní realizace (CERIT-SC):

Studenty a zaměstnance FI a ÚVT MU bude nejvíce zajímat, kdy začne v areálu Botanická vlastní stavební činnost, jak bude probíhat a kdy se předpokládá její dokončení. V současnosti je dokončována projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Vlastní veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby je možné zahájit až po podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CERIT-RE ze strany MŠMT, které se v tuto chvíli předpokládá v červenci t.r. Zahájení stavebních prací lze tedy očekávat na jaře roku 2012 a budou trvat přibližně do poloviny roku 2014.

Vlastní stavební činnost bude přirozeně doprovázet řada provozních omezení - vstup do objektu bude ze strany budovy D, současným únikovým východem u poslucháren D, obdobně do knihovny FI bude nutné zajistit přístup ze strany ÚVT a do počítačové haly ze strany nákladního výtahu. Protože výstavba zasáhne razantně také výukové prostory (posluchárny B003, B007, B011, A107 a poč. učebna A104) bylo nutné hledat náhradní prostory - výuka z těchto prostor byla v tomto semestru již částečně přenesena do objektu Administrativního centra Šumavská 15. Dalším negativním dopadem plánovaných úprav je to, že v 1. etapě výstavby dojde ke zbourání stávajícího bufetu FI; a protože ani v jednom z dotačních titulů, kam byly směřovány projektové žádosti, není výstavba stravovacích provozů způsobilým výdajem, je nutné opětovnou výstavbu bufetu odsunout do dalších etap výstavby.

Na závěr nezbývá než popřát všem zaměstnancům a studentům FI pevné nervy, neboť provoz na FI a ÚVT v době tak náročné rekonstrukce nebude procházkou růžovým sadem.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011