\"/
\"/ \"/    

www.muni.cz po dvou letech

Jaromír Ocelka, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 1, říjen 1998
Citace: J. Ocelka. www.muni.cz po dvou letech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 1, s. 11-14.
Tematické zařazení: Dění na MU, Informační systémy MU, Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

Je tomu rok a půl, co byla zveřejněna první verze dnešní celouniverzitní WWW-prezentace MU1, která tak má za sebou dva roky vývoje. Po celou dobu se uživatelé prezentačního systému obraceli na jeho správce2 s různými dotazy a požadavky. Protože je jistě přání všech zachovat minimálně stejnou spolupráci i do budoucna, nadzvedneme v následujícím textu pokličku nad původem a typem v současné době zveřejňovaných informací a možnostmi jejich změn.

Vývoj prezentace a jejích datových zdrojů

Na začátku byly v prezentačním systému zveřejněny základní informace o fakultách a celouniverzitních pracovištích zahrnující přehledy dílčích pracovišť, zaměstnanců, studijních oborů, studentů, akademických funkcionářů a stručnou charakterizaci činností. Každému zaměstnanci a studentu byla vytvořena stránka s kontaktními údaji, na niž byly odkazy právě z těchto přehledů. Postupně byly do systému dodány vyhledávací mechanismy, telefonní a e-mailové seznamy, výroční zprávy a informace o různých aktivitách celouniverzitní povahy. Od počátku roku 1998 si může návštěvník ve svém prohlížeči na stránce s názvem Kalendář akcí zjistit, jaké akce pořádá to které pracoviště, a téměř dva měsíce existence mají za sebou Publikace z Vydavatelství MU3. Od počátku letošních prázdnin je každému zaměstnanci poskytována jednoznačná URL adresa jeho univerzitní stránky ve tvaru http://www.muni.cz/zkratka_subjektu/people/jmeno.prijmeni4. Průběžně byly na www.muni.cz vystavovány i dočasné informace - například Přijímací řízení a Výsledky přijímacích zkoušek.

Kromě těchto viditelných výstupů předává databáze, v níž jsou uloženy výše uvedené informace, e-mailové adresy informačnímu systému MailBook a vybraná data fakultám, které o ně projevily zájem.

Veškerá data prezentace jsou uložena na dvou počítačích:

Data o zaměstnancích (jména a tituly) a jejich pracovních poměrech jsou do prezentační databáze přebírána z celouniverzitního zpracování personalistiky a mezd (v dalším textu ozn. pers); jejich aktualizace se provádí měsíčně. S větší periodou se provádí aktualizace údajů o studentech, které poskytuje Útvar systémového řízení a organizace RMU (e-mail: info@rectteckamuniteckacz, ozn. rek). Seznamy publikací vydaných Vydavatelstvím MU (ozn. vyd) se získávají jedenkrát za půl roku. Jelikož má FI svůj administrativní server, nemá smysl, aby se stejné informace vytvářely na dvou místech. Proto Fakulta informatiky (ozn. fi) poskytuje data ke každému pracovnímu poměru zaměstnance a od letošního září i ke každému studijnímu oboru studenta vedeného na FI. Tato aktualizace se provádí každý den v nočních hodinách. Ostatní data (ozn. web) spravuje oddělení WWW a multimédia, a mohou je měnit také jednotliví dohodnutí správci fakult, pracovišť a případně i zaměstnanec MU (jak bude podrobněji vysvětleno dále).

Co můžeme nalézt na oficiálních osobních stránkách?

V dnešní podobě mohou zaměstnanecké stránky poskytnout

Základní osobní údaje zahrnují tyto položky (v tabulce jsou identifikovány jejich zdroje):

 perswebvydfi
Jméno a Příjmení +   
Tituly +   
Fotografie*  + +
Odkaz na životopis**  +  
Odkaz na publikace***  ++ 
*V databázi web je uloženo URL fotografie.
**V databázi je uloženo buď URL stránky se životopisem, nebo přímo text životopisu.
***  Seznam publikací vydaných Vydavatelstvím MU, který je zveřejňován automaticky, může zaměstnanec doplnit odkazem na svou vlastní stránku o publikacích (URL se uloží do databáze web).

Kontaktní informace, které jsou vázány na jednotlivé pracovní poměry zaměstnance, jsou:

  perswebfi
Pracoviště +  
Adresa  + 
Číslo kanceláře  ++
Telefon  ++
Fax  + 
E-mail  ++
URL domovské stránky  ++
Odkaz na projekty  + 
Odkaz na výuku  + 
Odkaz na konzultace  + 

O studentech poskytujeme o něco méně informací, opět dvojího typu, a to

Osobní údaje studenta obsahují položky:

 rekwebfi
Jméno a Příjmení +  
Tituly +  
Fotografie  ++

Údaje o studijních oborech zahrnují:

 rekwebfi
Fakulta+  
Obor+  
Zaměření+  
Kombinace+  
Ročník/Semestr/Blok+  
Telefon ++
Adresa kanceláře + 
Číslo kanceláře ++
E-mail ++
URL domovské stránky ++

Jak mohu změnit údaje o své osobě?

Osobní stránky jsou v prezentačním systému místem nejčastějších změn - a tím i nejčastějšího výskytu chyb. Pro trvalou nápravu chyby je nutné upozornit patřičný zdroj dat. Například je-li uveřejněna chyba v titulu či jménu, je třeba obrátit se na příslušné personální oddělení. Budeme-li však chtít, aby se změna projevila na stránkách WWW-prezentace okamžitě (tedy dříve než v rámci měsíční aktualizace), musíme kontaktovat i správce web@icsteckamuniteckacz. Vedlejším efektem prezentace je tak možnost kontroly údajů zaměstnanců v personalistice, údajů o studentech na rektorátu MU nebo názvů a autorů publikací udržovaných primárně ve Vydavatelství MU.

Pokud je zdrojem dat web, nese zodpovědnost oddělení WWW a multimédií na ÚVT, popřípadě ten uživatel editoru databáze, který data modifikoval. Dostáváme se tedy k editoru databáze web. Editor byl původně zřízen, aby se zefektivnila aktualizace kontaktních údajů zaměstnanců MU, nyní však poskytuje mnoho dalších funkcí. Jeho oprávněnými uživateli s různou prioritou mohou být zaměstnanci všech subjektů MU. Chceme-li tedy změnit nějaký údaj o své osobě v databázi web, musíme nejprve zjistit, kdo může změnu provést, a to na stránce Nalezení správce na adrese http://wwwdata.muni.cz/. Po zadání a potvrzení příjmení se objeví seznam správců, kteří mají právo měnit údaje osoby tohoto příjmení. Nyní můžeme požádat nalezeného správce, aby buď údaje změnil on, nebo nám vytvořil vlastní účet pro přístup do databáze, abychom mohli změny provádět sami. Zde je dobré použít e-mail toho správce, který je na nejnižší úrovni (nejlépe správce pracoviště či subjektu).

Editor databáze

Každý, komu byl zřízen přístup do databáze, má k dispozici její editor na adrese http://wwwdata.muni.cz/. Jak již bylo zmíněno výše, je nutné mít prohlížeč podporující protokol https. Každý uživatel může disponovat určitým oprávněním:

Podle těchto práv se uživateli zpřístupní akce, které může provádět. Oprávnění správce pracoviště (resp. správce subjektu) lze přidělit pouze zaměstnanci daného pracoviště (resp. subjektu).

Správce subjektu může měnit údaje těm zaměstnancům, kteří jsou v daném subjektu zaměstnáni, a všem studentům fakulty, na kterou má práva. Dále má právo upravovat základní informace o pracovištích (což jsou adresa, telefon, fax, URL, e-mail, vedoucí pracoviště) a Kalendář akcí v rámci svého subjektu. Může také vytvářet nové uživatele databáze s oprávněními správce pracoviště a zaměstnanec, a to pouze z řad zaměstnanců pracujících v jeho subjektu.

Správce pracoviště může modifikovat data o svém pracovišti a data zaměstnanců, kteří na tomto pracovišti mají pracovní poměr. Nové uživatele má oprávnění vytvořit s právy zaměstnanec pouze spolupracovníkům na svém pracovišti.

Oprávnění zaměstnanec umožňuje měnit pouze osobní údaje zaměstnance, pro něhož byl účet vytvořen.

Databáze si zaznamenává údaje, kdo a kdy změnil danou položku. Můžeme tedy rozeznat, zda si změnu provedl zaměstnanec sám, nebo ji udělal některý správce. U dat, která přebíráme z Fakulty informatiky, si taktéž zaznamenáváme poslední změnu údajů. Tato data sice editor umožní také změnit, ale jakmile FI zašle nová data, budou jimi předchozí údaje přepsány, protože data z FI jsou respektována jako referenční.

Kromě editačních funkcí jsou přístupné informace o právě přihlášených uživatelích, datu a čase posledního přístupu do editoru a grafy prezentující měsíční návštěvnost databázového serveru, včetně počtů přístupů na jednotlivé stránky. Je pamatováno i na možnost změny hesla, které se ukládá zakódované, takže v případě zapomenutí nezbude nic jiného než kontaktovat superuživatele a požádat o změnu hesla na nové. Editor také disponuje funkcí, která uživatele po 20 minutách nečinnosti automaticky odhlásí.

V současné podobě může editor plnohodnotně využít pouze uživatel prohlížeče podporujícího kódovou stránku CP1250 nejenom pro zobrazování, ale také pro vkládání dat přes formuláře6. Připravujeme však verzi pro další běžně používané kódové stránky.

Odkazy do struktury prezentačního systému

Odkazy na prezentační stránky o zaměstnancích využívá již několik subjektů MU ze svých vlastních prezentací. Podobně je možné využívat odkazy na jakékoliv stránky prezentačního systému. Je však nutné udržovat jistou syntaxi adresy, neboť stránky jsou poskytovány ve dvou jazycích (česky a anglicky) a v různých kódováních. Odkaz ve tvaru http://www.muni.cz/cgi-bin/toCP1250.cs/rec/structure/ (případně http://www.muni.cz/toCP1250.cs/rec/structure/) napsaný v kódu soukromé stránky může přinést obtíže uživatelům ze světa UNIXu a také uživatelům ze zahraničí, neboť říká serveru, že požadovaná stránka má být v českém jazyce v kódování pro MS-Windows. Na WWW serverech, kde se nepoužívá CSaCzech7, by měl být výše uvedený odkaz zapsán bez jakékoli zmínky o jazyce a kódové stránce, tedy ve tvaru http://www.muni.cz/rec/structure/. Naopak na serverech, na nichž CSaCzech nainstalován je, je nutné použít tvar http://www.muni.cz/to__CHARSET____PART__/rec/structure/. V případě odkazu na server wwwdata.muni.cz nahradíme v adrese text /cgi-bin/toCP1250.cs.cgi/ (případně alternativy /cgi-bin/toCP1250.cgi/, /cgi-bin/toISO-8859-2.eng.cgi/ a podobně) textem /cgi-bin/to__CHARSET____PART__.cgi/ - a to vždy, ať už CSaCzech používáme či nikoli.

setting
1 viz J. Kohoutková. Masarykova univerzita na internetových WWW stránkách. Zpravodaj ÚVT MU, 1997, roč. 7, č. 3, s. 10-13.
... zpět do textu
2 Oddělení WWW a multimédií ÚVT MU, e-mail: web@icsteckamuniteckacz
... zpět do textu
3 V současné době je k dispozici přehled za rok 1997 a zpracovává se první polovina roku 1998.
... zpět do textu
4 Zkratky jednotlivých subjektů MU jsou: arts, econ, edu, fi, ics, law, med, rec, soc a sci.
... zpět do textu
5 viz Z. Valach. Personální databáze zaměstnanců MU pro WWW. Zpravodaj ÚVT MU, 1997, roč. 8, č. 1, s. 10-13.
... zpět do textu
6 Což splňuje libovolný prohlížeč pracující pod operačními systémy MS-Windows.
... zpět do textu
7 viz J. Doleček. CSaCzech - kódování češtiny na Webovských stránkách. Zpravodaj ÚVT MU, 1996, roč. 7, č. 2, s. 5-9.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011