\"/
\"/ \"/    

Programovaná výuka v kombinaci s hypertextem

Jaroslav Pelikán, FI MU
Ročník IX - číslo 2, prosinec 1998
Citace: J. Pelikán. Programovaná výuka v kombinaci s hypertextem. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 2, s. 9-13.
Tematické zařazení: Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující článek 

Vývoj a teorie programovaného učení

Začátek vývoje programovaného učení je velmi často spojován se jmény B. F. Skinnera a S. L. Presseyho. Za vznik programovaného učení je označován rok 1954. Tehdy na vědecké konferenci v Pittsburgu vystoupil profesor psychologie Harwardské univerzity B. F. Skinner se zajímavou přednáškou na téma Věda o učení a umění učit se. K zakladatelům programovaného učení je též oprávněně řazen profesor psychologie S. L. Pressey, který již v roce 1920 sestrojil testovací stroj na objektivní testování inteligence a zjistil, že jeho stroj nejen testuje, ale i učí. Tento objev nenašel v jeho době širšího uplatnění. V 60. letech došel Skinner k závěru, který Presseyho objev znovu vynesl na světlo, ale jako vyučovací stroj k programovanému učení. Stroje tohoto typu byly jednoúčelové, cenově nákladné a obtížně programovatelné na to, aby jimi mohla být realizována výuka v různých oborech.

90. léta s sebou přinášejí mohutný rozmach výpočetní techniky, která se uplatňuje ve všech odvětvích moderního života. S tímto rozvojem souvisí i vybavování škol a výchovných zařízení počítači. Počítače na školách primárně slouží k zabezpečení výuky výpočetní techniky, ve které je hlavním cílem, aby žáci zvládli obsluhu počítače a práci s některými uživatelskými programy. Výpočetní techniku, kterou jsou školy vybaveny, je však možné využít i jako prostředek pro výuku ostatních předmětů. Počítač tedy může sloužit jako vyučovací stroj. Na rozdíl od prvních vyučovacích strojů propagovaných Presseym se nejedná o jednoúčelová zařízení, ale o univerzální prostředek, který dovoluje realizaci programovaného učení v kombinaci s hypertextem a multimédii.

Principy (zásady) programovaného učení

Programované učení má následující základní principy:

princip malých kroků:
podstata principu malých kroků spočívá v tom, že každá oblast učiva určená k osvojení je pečlivě vymezena a rozčleněna na malé elementární operace, kroky (frames), které navzájem na sebe navazují. Podle Skinnera byly tyto kroky přiměřené jen tehdy, jestliže množství chyb při hodnocení nepřekročilo hranici pěti procent. Z uvedeného plyne, že kroky ve Skinnerových programech byly opravdu velmi malé, postup studenta byl kontrolovaný po každém kroku a byla pak možná realizace samoučení.
princip aktivní odpovědi:
tento princip vychází z poznatků, že student, pokud není během učení aktivizován, stává se pasivním příjemcem informací a efektivita vyučovacího procesu klesá. Princip aktivní odpovědi je založen na skutečnosti, že studentovi se učivo předkládá jako otázka nebo problémová situace. Od studenta se vyžaduje odpověď, nejčastěji v písemné formě a tedy i měřitelná. Skinner považoval učení podle tohoto principu za efektivní, je-li 95 % odpovědí správných.
princip zpevnění:
podle této zásady probíhá proces učení nejefektivněji tehdy, je-li student seznamován po každém kroku s výsledkem své odpovědi. Znamená to, že probíraná látka byla správně pochopena a v paměti je vědomě fixována. Učiní-li student chybu, je na ni okamžitě upozorněn, vrací se k dané problematice, soustřeďuje se jeho pozornost a uvědomuje si chybné rozhodnutí, znovu analyzuje daný problém a ztotožňuje se se správnou odpovědí. Má-li znalost výsledku plnit funkci odměny, je třeba zajistit, aby studentovy odpovědi byly převážně správné. Efektivita této zásady spočívá v četných a plynulých informacích o výsledku provázených pocitem úspěchu.
princip vlastního tempa (samostatného postupu):
Dodržování této zásady znamená, že student si volí při programovaném učení vlastní tempo. Postupuje od jedné dílčí operace k následující, aby mohl na všechny otázky reagovat správně. Neučí se podle tempa někoho jiného, na němž je závislý. To znamená, že se nemusí učit rychleji, nežli to připouští jeho mentální úroveň, a je tak respektována zásada individuálního přístupu. V konvenční výuce mohou být zdatní studenti zdržováni pomalým tempem a naopak slabší mohou být zneklidňováni tempem rychlým. Tento princip je především vhodný pro samostudium.

Spojení programované výuky s hypertextem

Programovaná výuka mohla být v době svého hlavního rozmachu (60. léta) realizována pouze formou programovaných učebnic, popř. programovaných učebních textů bez použití výpočetní techniky. Výpočetní technika byla v této době používána prakticky výlučně pro vědeckotechnické výpočty a pro úlohy hromadného zpracování dat, vysoké náklady na její pořízení znemožňovaly její využití pro výchovně vzdělávací účely.

Při studiu pomocí programovaných učebnic se objevovaly mnohé problémy, které toto studium znesnadňovaly. Mezi ně patří například poměrně komplikované "skrývání" odpovědí jednotlivých kroků, se kterým se potýkaly všechny typy programů. Dále potom u programů s kontrolními a rozšiřujícími kroky nebo u adaptivních větvených programů musel student, aby se dostal na patřičné místo v programu a mohl tak pokračovat dále, často v učebnici dlouze listovat. Obě tyto nepříjemnosti lze velmi efektivně vyřešit právě pomocí hypertextu, kdy odpovědi na jednotlivé kroky programů mohou být zpřístupňovány pomocí hypertextových odkazů. Podobným způsobem je možné vyřešit i procházení učebním programem.

Dalším problémem původní koncepce Skinnerova programovaného učení je také poměrně komplikovaný začátek programu v oborech, kde student ještě nemá žádné počáteční znalosti, ze kterých by mohl vycházet a na jejichž základě by mohl řešit úkoly prvních kroků programu. Dosti velkou nevýhodou klasických programovaných učebnic byl požadavek, aby student programem procházel postupně a postupně tak získával nové poznatky. Značně komplikované je její použití v okamžiku, kdy čtenář v daném oboru již určité znalosti má a požaduje vyhledání jen určitých pro něj nových informací.

Na druhé straně programovaná výuka má své nesporné výhody a její základní principy popsané v první části tohoto článku je možné s úspěchem aplikovat i dnes, a to za pomoci moderní výpočetní techniky. Díky této technice je možné využít vlastností hypertextu a podstatným způsobem eliminovat zmíněné nevýhody programované výuky.

Elektronická učebnice

Po výše uvedené analýze je možné navrhnout následující způsob pro vytváření elektronických učebnic. Při jejich realizaci je nezbytné mít na zřeteli, že hypertextový systém je velmi vhodný při vyhledávání doplňujících informací. To znamená, že pokud čtenář má již v daném oboru osvojené určité znalosti a požaduje jen jejich doplnění, poskytuje hypertext optimální možnost, protože jejich zpřístupnění bývá zpravidla rychlejší než u běžné knihy v tištěné podobě.

Tato vlastnost je velmi užitečná. Nepostačuje však v okamžiku, kdy čtenář (začínající student) nemá v oboru téměř žádné nebo dokonce vůbec žádné znalosti. Je to způsobeno tím, že hypertextové systémy jsou ve většině případů pojaty jako velká množina vzájemně propojených uzlů a není předem dána žádná doporučená posloupnost, ve které by student měl tyto uzly pročítat. Toto způsobuje, že studentovi dlouho trvá, než se v takovém systému zorientuje a získá nějakou počáteční množinu znalostí. Navržení optimálního postupu při vysvětlování nové látky pak může být komplikované i pro samotného pedagoga a mnohdy vyžaduje jeho dlouhou a velmi pečlivou přípravu na výuku.

Protože, jak bylo experimentálně dokázáno, čtení z obrazovky monitoru počítače je pomalejší a způsobuje rychleji čtenářovu únavu, než je tomu při studiu z tištěných materiálů, bývá mnohdy nutné, aby student neměl k dispozici pouze hypertextový systém v elektronické podobě, ale i jeho převedení do tištěné podoby. Vytištění hypertextového systému vyžaduje jeho převedení do lineární podoby. (Tento úkol může být obecně, v případě nevhodně navrženého hypertextového systému, netriviálním až téměř nerealizovatelným úkolem.) Nutnost vytištění takovéhoto systému je také nezbytná, uvážíme-li, že ne vždy je možné výuku provádět přímo u počítačů.

Proto elektronická učebnice, která je realizována jako hypertextový systém, se snaží ponechat si výhodu hypertextových systémů a přitom si zachovat vlastnosti běžné učebnice. Takovouto učebnici je také možné velmi jednoduše doplnit o rysy programované výuky, která zde může uplatnit své nesporné výhody a zároveň nebude působit rušivě pro čtenáře, který chce systém používat jako klasickou knihu.

Elektronická učebnice, která může sloužit jako jeden z vyučovacích prostředků v moderním vyučovacím procesu, je realizována ve dvou rovinách:

hypertextový systém:
systém, u něhož kromě pro hypertext běžných křížových propojení má každý uzel (vyjma prvního a posledního) i propojení spojující jej s uzlem bezprostředně následujícím a bezprostředně předcházejícím. Tato propojení určují doporučený sled čtení a odpovídají běžnému listování v knize. Pořadí uzlů v této rovině a jejich struktura odpovídá posloupnosti kapitol běžné knihy. To znamená, že elektronická učebnice začíná titulní stránkou, po ní mohou následovat další stránky, jako jsou obsah knihy, úvod a další. Poté následují její jednotlivé kapitoly a nakonec je uveden rejstřík, kterému může ještě předcházet seznam literatury. Obsah, rejstřík a popř. další uzly mohou také využívat hypertextových propojení a tím urychlit přístup k požadované kapitole.
výukové programy:
jedná se o posloupnost hypertextových uzlů, z nichž každý obsahuje výukový program pro danou kapitolu. Každá z kapitol, ke které je přiložen výukový program, obsahuje křížové propojení na tento program a naopak každý z těchto programů má propojení umožňující snadný návrat na odpovídající kapitolu.

Toto řešení hypertextové učebnice dovoluje práci několika způsoby a záleží pouze na čtenáři (v případě samostudia) a na učiteli (v případě vyučovacího procesu), který z nich zvolí.

Doporučeným způsobem práce při výuce je úvodní vysvětlení látky probírané v určité kapitole a poté přechod na výukový program. Výukové programy jsou sestaveny tak, aby procházely látku ve stejné posloupnosti informací, jaká je použita v odpovídající kapitole. Díky tomuto přístupu je eliminována skutečnost, že při prvních krocích programu nemá student ještě žádné (nebo jen minimální) vstupní znalosti. Je totiž možné předpokládat, že po vysvětlení (pečlivém prostudování) kapitoly již student látku z určité části zvládl a výukový program mu pak slouží jako vhodný prostředek pro ověření si svých znalostí, popř. zjištění svých neznalostí s možností jejich okamžitého doplnění.

Díky skutečnosti, že výukové programy jsou odděleny do zvláštní roviny učebnice, je možné, aby takováto publikace byla využívána i čtenáři, kteří příslušný obor přímo nestudují a nemají zájem aktivně procházet výukové programy. Protože učebnice uvnitř jednotlivých uzlů může obsahovat nejrůznější křížová propojení na libovolné jiné uzly, je zachováno i rychlé zpřístupnění jedné konkrétní informace, které je charakteristické pro běžné hypertextové systémy.

V případě elektronických učebnic vytvořených podle tohoto modelu je možné jednoduchým způsobem provádět i jejich aktualizaci, jež je nezbytná zejména u oborů, které se velmi rychle vyvíjejí a ve kterých se neustále objevují nové a nové poznatky (např. výpočetní technika, elektronika a další)

Realizace elektronické učebnice

Při realizaci každého hypertextového systému a tedy i elektronické učebnice, která má být vytvořena podle zásad uvedených v předchozí kapitole, je nezbytné zvolit vhodný nástroj k jejímu vytvoření. Při volbě takového nástroje pro tvorbu hypertextu by v případě elektronických učebnic měla být zohledněna následující kritéria:

Po pečlivém zvážení těchto požadavků lze dospět k závěru, že jako velmi vhodný prostředek pro vytváření elektronických učebnic se jeví jazyk HTML (Hypertext Markup Language). Jazyk HTML sám o sobě poskytuje dostatečně silný prostředek pro vytvoření učebnice obsahující text, obrázky a křížové odkazy. Jeho možnosti mohou být dále rozšířeny použitím Java Appletů, které dovolí i přehrávání animací, videosekvencí zvukových záznamů, dokonalejší interakci se čtenářem a mnohé další. Při použití těchto prvků je však nutné mít na paměti, že tyto rysy už mohou existovat pouze v elektronické podobě a jejich vytištění již nebude možné.

Skutečnost, že učebnice je zapsána v jazyce HTML, dovoluje také její šíření prostřednictvím celosvětové sítě Internet. Toto je podstatné zejména v oborech, které se velmi rychle vyvíjejí a kde je riziko, že až vyjde klasická učebnice, nebude již obsahovat nejnovější poznatky z daného oboru.

Zanedbatelné nejsou ani otázky ekonomické, protože materiály obecně jsou v dnešní době poměrně drahé a škola mnohdy nedisponuje takovými finančními prostředky, aby mohla zakoupit odbornou publikaci pro celou třídu (popř. více tříd). Pokud dochází k rychlému zastarávání takovýchto informací, je situace ještě mnohem kritičtější. Jako vhodné řešení se v takové situaci nabízí právě elektronická učebnice, která může být vystavena prostřednictvím Internetu. Pak stačí, aby si vyučující před začátkem roku (pololetí, semestru) provedl lokální kopii (zrcadlení) učebnice a poté může podle ní začít vyučovat. Je už pouze na něm, jak dále tento materiál zpřístupní svým studentům. Jako progresivní se jeví řešení, kdy učebnice je vystavena na lokální počítačové síti školy, odkud si ji mohou studenti zpřístupnit. V okamžiku, kdy učitel uzná za vhodné, aby učebnice existovala i v tištěné formě, není nijak složité provést postupné vytištění jejích jednotlivých (vybraných) kapitol. Je velice vhodné, aby učebnice byla instalována na počítačích, které jsou připojeny do Internetu, protože jsou v ní uvedeny odkazy na Internetové zdroje, které dovolují studentovi vyhledání dalších informací relevantních pro probírané téma. U škol, které dosud nemají přístup k Internetu, je možné provádět šíření učebnice na nějakém paměťovém médiu.

Při volbě média, na kterém bude učebnice uložena, je opět nutné zvážit několik kritérií:

velká kapacita:
pokud učebnice bude obsahovat kromě textů i multimediální data, je velmi pravděpodobné, že bude vyžadovat ke svému úplnému uložení i velkou kapacitu média;
nízká cena za bit:
vyplývá bezprostředně z předešlého požadavku a zajišťuje přijatelnou cenu učebnice;
dostatečná rychlost:
přístup k datům nesmí být zdržující, protože práce s počítačem v okamžiku, kdy je nutné na něj čekat, působí unavujícím dojmem;
snadná dostupnost:
zde se jedná jak o dostupnost čtecí (zapisovací) mechaniky, tak o dostupnost samotného média.

Po zvážení těchto požadavků je možné říci, že jako vhodné médium pro distribuci elektronických učebnic je možné použít nosič CD-ROM. Je to médium s dostatečnou kapacitou (650 MB), jehož cena je velmi nízká a čtecí mechanika je osazena téměř v každém modernějším počítači. Trochu horší je situace se zapisovací mechanikou, která ještě není úplně běžnou záležitostí. Nevýhoda, že CD-ROM je médium určené pouze pro čtení, je dostatečně kompenzována jeho nízkou cenou. V budoucnosti je možné očekávat, že pro šíření takových materiálů se budou používat některá z modernějších médií, která dnes jsou buď velmi drahá nebo těžko dostupná (např. CD-RW, DVD a jiné).

Jako příklad elektronické učebnice byla napsána učebnice Architektura počítačů PC, která slouží jako základní učební materiál pro výuku předmětů Osobní počítače a Architektura počítačů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Tato je dostupná pomocí sítě Internet na adrese: http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TITLE.HTML

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011