\"/
\"/ \"/    

Systém JASON

Hana Nováková, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 2, prosinec 1998
Citace: H. Nováková. Systém JASON. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 2, s. 13-14.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Systém JASON (Journal Articles Sent On demaNd) umožňuje elektronické objednávání a dodávání plných textů časopiseckých článků z fondů německých akademických knihoven, a to zpravidla do 48 hodin.

Systém JASON vyvinula Bibliothek der Universität Bielefeld ve spolupráci s Universität Bibliothek Dortmund pro knihovní síť Severního Porýní-Vestfálska. Systém se rychle rozšířil a stal se základem pro vybudování celoněmecké služby SUBITO. V rámci projektu KOBIS (Konzorcium Bielefeld-Bratislava) se koordinačním pracovištěm pro využívání tohoto systému na Slovensku (a částečně i v České republice) stala Univerzitná knižnica v Bratislavě.

Za dodání dokumentů prostřednictvím systému JASON se normálně platí. Cena pro uživatele mimo univerzitní obec Severního Porýní-Vestfálska činí v současné době 6,- DEM za 1 objednávku a platba se realizuje koupí tzv. TAN (= transakčního čísla), na které je objednávka vázána. Každá objednávka jednotlivého článku má svoje transakční číslo, při reklamaci je třeba použít číslo nové. Do konce roku 1999 jsou však poplatky za slovenské a částečně i české objednávky hrazeny německou stranou z prostředků projektu MOE (tj. transakční čísla jsou přidělována zdarma). Zprostředkující knihovna tak může vyžadovat pouze úhrada režijních nákladů podle pravidel pro MVS (zhotovení kopií, fax, poštovné).

Předpokladem úspěšného vyřízení objednávky je přesná bibliografická citace, tj. následující údaje: autor článku, název článku, název periodika, ISSN, ročník, rok, číslo, strany. V databázi JASON (tématicky zaměřené na společenské vědy, ekonomiku, přírodní vědy, zemědělství, lékařství a technické vědy) se nacházejí pouze údaje o názvech periodik - potřebné údaje o  článcích je tedy třeba nalézt v bibliografiích nebo v jiných databázích.

Pokud máte zájem o dodání plného textu článku, ověřte si nejprve v bázi periodik JASON (zdarma na adrese http://jason.ulib.sk/netahtml/jain-s.html), zda je uvedené periodikum a příslušný ročník, rok a číslo v systému k dispozici. V databázi je možno vyhledávat podle názvu periodika, slova z názvu, zkratek názvu, podle ISSN, vydavatele a místa vydání. Aby bylo možno žádat o elektronické dodání plného textu článku, musí se jednat o periodikum z německé knihovny (báze NRW) mající v poli Druh objednávky uvedeno "Objednávka JASON-NRW". U periodik uložených na Slovensku (báze SK) není tato služba zatím poskytována. Poté si můžete dodání článku objednat prostřednictvím Oddělení meziknihovní výpůjční služby Moravské zemské knihovny v Brně (žádost o objednávku je možno zaslat e-mailem na adresu mvs@mzkteckacz). Dodanou kopii článku si pak musíte v Oddělení MVS MZK vyzvednout osobně a zaplatit poplatek 4,- Kč za 1 stránku.

V případě trvalého zájmu o využívání této služby, resp. chcete-li se vyhnout placení jakýchkoli i zprostředkovatelských poplatků, může vaše ústřední knihovna uzavřít Dohodu o spolupráci na využívání systému elektronického zasílání dokumentů JASON s UK Bratislava, na jejímž základě jí budou přidělena (do konce roku 1999 zdarma) transakční čísla umožňující realizovat přímou objednávku.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011