\"/
\"/ \"/    

Zapojení univerzity do mezinárodních počítačových sítí

Petr Mejzlík, ÚVT MU
Ročník I - číslo 3, červen 1991
Citace: P. Mejzlík. Zapojení univerzity do mezinárodních počítačových sítí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 10-11.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující číslo 

Úvod

Hlavním cílem tohoto přehledu je shrnutí existujících možností komunikace v mezinárodních počítačových sítích z uživatelského hlediska. Zároveň by měl podat základní informaci o plánech v této oblasti pro nejbližší období, přesněji pro tento a příští rok.

Na Burešově 20 je k dispozici 20 terminálů počítače IBM 3090 umístěného na ČVUT v Praze. IBM 3090 je uzlem sítí EARN a BITNET. EARN a BITNET tvoří homogenní sí?, některé uzly jsou zároveň v obou sítích. Přes sí? BITNET se lze dostat do všech mezinárodních počítačových sítí a do mnoha sítí regionálních a komerčních. Náklady na BITNET jsou (alespoň zatím) hrazeny vládou ve formě ročního paušálu.

S počítačem IBM 3090 lze rovněž pracovat z deseti osobních počítačů PS/2 propojených do lokální sítě typu Token ring. Tyto počítače lze použít jako terminály IBM 3090 i pro přenosy souborů mezi PS/2 a IBM 3090.

Na ÚVT MU existuje zárodek budoucí univerzitní sítě založené na operačním systému UNIX. Tato síť umožní přístup velkého počtu uživatelů do mezinárodních sítí a měla by také podstatně zefektivnit komunikaci v rámci univerzity.

V nejbližší době bude patrně některý z počítačů na ÚVT MU zapojen do sítě EUnet přes komutovanou telefonní linku (na bázi UUCP). Mezinárodní komunikace je v EUnetu značně drahá, proto by se uzel EUnetu měl používat především pro vnitrostátní spojení a pro operace, které nelze provést z BITNETu.

Dostupné možnosti využití mezinárodních sítí

Základním prostředkem pro komunikaci v počítačových sítích je elektronická pošta (e-mail). Pro zaslání zprávy pomocí elektronické pošty se používá příkaz

     MAIL adresa

Například adresa autora tohoto příspěvku je MEJZLIK@CSPUNI12. Na tuto adresu lze zasílat dotazy týkající se komunikace v sítích.

Doba přepravy zprávy zaslané elektronickou poštou z IBM 3090 prakticky do kteréhokoliv počítače na světě se pohybuje od několika sekund po několik hodin.

Pro odborné i laické diskuse na vybraná témata jsou v sítích určeny diskusní skupiny. Podstatou diskusní skupiny je seznam adres jejích účastníků uložený na některém počítači. Zpráva zaslaná na adresu

     jméno_skupiny@jméno_počítače

je pak rozšířena všem účastníkům. Existuje několik tisíc diskusních skupin. Některé z nich jsou uvedeny na konci tohoto příspěvku. Ke každé diskusní skupině existuje stručný popis tématu, jímž se zabývá.

Sdělení produkovaná členy diskusních skupin bývají trojího druhu:

Členství v diskusní skupině k ničemu nezavazuje, je možné se přihlásit do vybrané skupiny, číst přicházející zprávy a případně členství ukončit, pokud je pro Vás nezajímavé.

Obdobný princip jako diskusní skupiny mají elektronické časopisy. Liší se tím, že příspěvky došlé za určité období jsou nejprve uspořádány do "čísla časopisu" a poté teprve rozeslány "předplatitelům" (kteří ovšem nic neplatí). Existují časopisy zaměřené na medicínu, psychologii, počítačové sítě, pedagogiku, sci-fi a řadu dalších oblastí.

Ze sítě lze rovněž získávat veřejně dostupné soubory. Jde zejména o veřejně dostupné programy a nejrůznější informační soubory vztahující se většinou k počítačovým sítím. Na naší univerzitě lze přenášet soubory jak ze sítě BITNET, tak ze sítě Internet. Díky této možnosti se na ÚVT MU podařilo získat například komunikační programy pro PC nebo programy rozšiřující možnosti sázecího systému TeX, použitého i pro tisk tohoto textu.

Přístup k databázím je zatím poněkud omezený. Veřejně dostupné databáze umístěné mimo síť BITNET vyžadují přihlášení na počítači, kde je databáze uložena (remote login). Pro přístup k těmto databázím je potřebné mít uzel Internetu, případně EUnetu se spojením na bázi protokolu TCP/IP (připojení PC jako terminálu ke vzdálenému uzlu přes telefonní linku nebo veřejnou datovou síť představuje pouze nouzové a značně nákladné řešení).

Výhledy do budoucna

Během nejbližších měsíců se počítač EC 1027 stane uzlem BITNETu, k němu bude připojena univerzitní UNIXovská síť. Cílem je, aby z kteréhokoliv uzlu univerzitní sítě bylo možné spojení se světem pomocí elektronické pošty.

Po připojení ČVUT v Praze do sítě Internet (na ČVUT již objednali potřebné technické vybavení) by měl být na univerzitě zřízen uzel Internetu - buď na PC 386 nebo na AT&T 700 - a na něj připojena univerzitní síť. Koncový uživatel by prakticky neměl poznat, že došlo k přechodu z BITNETu na Internet. Zapojení univerzity zároveň do BITNETu a Internetu by vyžadovalo pronájem další linky nebo nákup dalšího technického a programového vybavení.

Další informace

U autora tohoto příspěvku (Burešova 20, 5.p., tel. 757000/259) je možné nahrát si seznam asi 2500 diskusních skupin, z nejrůznějších oborů nejen v oblasti přírodních věd, ale také společenských a humanitních věd.
Do těchto skupin se lze přihlásit příkazem:

     TELL LISTSERV AT jméno_počítače SUB jméno_skupiny celé jméno

Například příkazem

     TELL LISTSERV AT EB0UB011 SUB PHYSICS Josef Novak

se Josef Novák přihlásí do diskusní skupiny PHYSICS obsluhované uzlem EB0UB011.

Z diskusní skupiny se lze odhlásit příkazem

     TELL LISTSERV AT jméno_počítače SIGNOFF jméno_skupiny

U autora tohoto příspěvku je k dispozici pro nahrání distribuční sada souborů s informacemi o mezinárodních sítích. Tyto soubory lze nakopírovat na dvě 360 kB diskety.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011