\"/
\"/ \"/    

Automatizace knihovny FF

Broňa Benešovská, FF MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: B. Benešovská. Automatizace knihovny FF. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 10-11.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

V minulém roce vznikl na FF ve spolupráci Ústřední knihovny, LVT, katedry anglistiky a katedry archívnictví projekt pro automatizaci knihoven. Při jeho sestavování pomohli svými připomínkami i dr.J.Kohoutková, dr.M.Bartošek (oba z ÚVT MU) a dr.R.Ayres (ředitel knihovny CEU v Praze).

Projekt určuje postup automatizace knihoven v období od roku 1992 do roku 1994 a jeho hlavním cílem je zavedení systému TINLIB pro katalogizaci a výpůjčky. Obsahem projektu se zde nebudeme podrobně zabývat, protože problémy související s automatizací jsou dostatečně známy z článků, které byly této problematice věnovány v minulých číslech Zpravodaje; pro případné zájemce je jeho text k nahlédnutí u dr.H.Novákové v knihovně FF. Vzniklý projekt jsme využili i při hledání finanční podpory u různých nadací. Obeslali jsme konkurs o grant ministerstva školství, nadaci HESP a IREX. Odpověď jsme dostali prozatím od IREXu s nabídkou, že ústřední knihovně FF uhradí roční pobyt zahraničního odborníka, který by pomáhal s automatizací a poskytoval konzultace i knihovnám ostatních fakult.

Kromě finanční podpory se nám zdálo užitečné docílit výměny informací a zkušeností mezi knihovnami, které stojí před stejným problémem. Z několika neformálních setkání knihovníků a pracovníků, kteří spolupracují na automatizaci knihoven na filozofických fakultách v Praze, Brně a Olomouci, vzniklo sdružení uživatelů systému TINLIB. Informace o tomto sdružení můžete získat v knihovně nebo v LVT.

V loňském roce jsme podobně jako jiné fakulty zakoupili katalogizační modul systému TINLIB pro 4 uživatele. Poněvadž knihovny výše zmíněných kateder jsou umístěny v různých budovách, využili jsme k propojení počítačů do sítě datové linky nové telefonní ústředny a zahájili jsme katalogizaci v ústřední knihovně a na katedře archívnictví. V rámci úvah o konverzi katalogu na katedře anglistiky jsme se začali zajímat o služby firmy OCLC.

Retrokonverze katalogu a OCLC

Fond knihovny katedry anglistiky se svým obsahem nabízí pro vyzkoušení retrospektivní katalogizace nákupem hotových záznamů. Kontaktovali jsme firmu OCLC, která spolupracuje s mnoha velkými knihovnami na celém světě a udržuje největší bibliografickou databázi s miliĎny záznamů ve formátu MARC. Firma poskytuje knihovnám různé služby, z nichž je pro naše potřeby aktuální retrokonverze katalogu.

OCLC jsme odeslali xerokopie 103 katalogizačních lístků, které byly vybrány tak, aby tento vzorek obsahoval, pokud možno, všechny typy katalogizačních záznamů, které se v knihovně anglistiky vyskytují. Po nějaké době jsme dostali zpět vyjádření, ke kolika záznamům z odeslaného vzorku se v katalogu OCLC podařilo najít záznam se stejným klíčem. Společně s tímto vyjádřením jsme dostali i nabídku služeb, které bychom mohli pro retrospektivní katalogizaci využít; z nich nám byla doporučena služba nazvaná MICROCON (Microcomputer-based Retrospective Conversion Service), kterou se při vyhledání záznamů pro náš vzorek dosáhlo úspěšnosti 79%.

Co to vlastně je MICROCON? Stručně se dá říci, že jde o dávkové vyhledávání v katalogu OCLC. A jak v tomto případě zákazník, tj. knihovna postupuje?

Pracovníci knihovny pořídí na osobním počítači na disketu soubor záznamů, které obsahují klíčový údaj o zpracovávané knize a nepovinně také lokální knihovní údaje. Tuto disketu odešlou do OCLC a zpět dostanou magnetickou pásku se zkonvertovanými a doplněnými katalogizačními záznamy a zprávu se statistikou o úspěšnosti vyhledávání. Zpráva, která se vygeneruje na závěr vyhledávání, má následující strukturu:

Pro náš vzorek vypadala výsledná zpráva takto:

     Sample:    103 titles
Single Hits:50
2-10 Hits:31
Over 10 Hits:2
No Hits:20

Pro každý záznam, ke kterému se v katalogu OCLC najde 2-10 záznamů se stejným klíčem, se vypíše seznam nalezených záznamů ve zkráceném tvaru. To znamená, že zákazník může snadno určit, který z takto nalezených záznamů je ten pravý. Vybrané záznamy je možné znovu odeslat firmě k doplnění všech údajů.

Dále vznikne sestava, ve které jsou opsány záznamy, ke kterým se našlo více než 10 záznamů se stejným klíčem, a dále záznamy, jejichž klíč v katalogu neexistuje.

Na magnetickou pásku, kterou nakonec zákazník od firmy dostane, se uloží pouze jednoznačně vyhledané záznamy.

Cena za jeden takto získaný záznam je v současné době 0.45$, tedy přibližně 15 Kč, takže využití této služby ve větším rozsahu, které by vyřešilo problém retrokonverze katalogu alespoň na katedře anglistiky, naráží na momentální nedostatek finančních prostředků.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011