\"/
\"/ \"/    

CESNET, z.s.p.o. prokazuje svoji životaschopnost

Václav Račanský, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 3, únor 1997
Citace: V. Račanský. CESNET, z.s.p.o. prokazuje svoji životaschopnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 1-3.
Tematické zařazení: CESNET
 předchozí číslo | následující článek 

Jak jsme již informovali čtenáře v březnovém čísle loňského roku, podepsalo dne 6. března 1996 všech 27 rektorů a zástupce Akademie věd České republiky Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob CESNET.

První valná hromada CESNET, z.s.p.o. rozhodla dne 13.6.1996, že s účinností od 1.7.1996 má převzít nový právní subjekt CESNET, z.s.p.o. provozování počítačové sítě CESNET od ČVUT Praha.

Vzhledem k vysoké organizační náročnosti, související s mimořádnou inventarizací veškerých technických a programových prostředků, obtížnou přípravou smluv o pronájmu nebytových prostor a nájmu vybavení mezi sdruženími CESNET a ČVUT Praha, převodem pracovníků a stovkami smluv se zákazníky, byla většina činností souvisejících s provozem sítě v červenci a srpnu 1996 zajišťována ČVUT formou hospodářské činnosti jako subdodávka pro CESNET, z.s.p.o. Od září 1996 provozuje sdružení CESNET počítačovou síť zcela samostatně.

Druhá valná hromada, která se konala 18. prosince 1996, projednala technické a hospodářské výsledky provozu a rozvoje sítě CESNET, projekt TEN-34 CZ a jeho souběh s provozem sítě CESNET, způsob výpočtu ročních členských příspěvků na rok 1997 a schválila rozpočet na rok 1997. Z celého jednání byla zřejmá spokojenost členů sdružení s dosavadní činností sdružení i s jeho záměry.

Za povšimnutí jistě stojí rozvoj sítě, což nejlépe dokumentují obrázky v tomto článku a projekt TEN-34, o kterém je detailnější informace rovněž v tomto čísle Zpravodaje. Podrobněji bychom se zmínili o ročních příspěvcích, neboť to je cena, kterou členy sdružení využívání sítě stojí.

schéma sítě CESNET

Sdružení, které se chová jako nezisková organizace, získává prostředky na svoji činnost ze tří zdrojů. Jsou to zisky z komerční činnosti, granty (např. TEN-34) a příspěvky členů. Čím bohatší jsou první dva zdroje, tím mohou být příspěvky nižší. Je nepochybné, že vzhledem k rozsahu služeb CESNETu by příspěvky byly mnohem vyšší, kdyby CESNET nevyužíval další možnosti ke zvýšení svých příjmů.

Celkovou sumu příspěvků, které CESNET ke své činnosti potřebuje, je třeba rozpočítat na jednotlivé členy. Je pochopitelné, že kromě rozpočtu sdružení je algoritmus výpočtu členských příspěvků ekonomicky zajímavý. Tento algoritmus vznikal velmi obtížně a dlouhou dobu (muselo s ním souhlasit 28 subjektů). Je tedy potěšitelné, že algoritmus, který byl schválen 1. valnou hromadou, byl 2. valnou hromadou bez úprav opět přijat. Algoritmus stanovuje poměr příspěvku člena k celkové sumě příspěvků a vychází z rozpočtu školy (50%), součtu režijních cen všech přípojek k dané škole (25%) a počtu počítačů registrovaných v DNS, tj. připojených k síti (25%). Procenta za vstupními parametry uvádějí váhu jednotlivých parametrů.

Tedy například, pokud zůstane rozpočet a ceny přípojek konstantní a počet počítačů se mění, pak se změna odehrává pouze v 25% z celkové sumy příspěvků. Je pozitivní, že všichni členové sdružení si uvědomují motivační charakter algoritmu. Ten, kdo síť využívá málo, doplácí (vzhledem k váze rozpočtu) na ty, kteří síť využívají hodně. Nebo jinak, pokud máme připojeno více počítačů, pak je cena přípojky menší.

Pro srovnání uveďme, že roční cena za připojení jednoho počítače je následující:

    
  MU Brno     3.737,- Kč  
  UK Praha     4.619,- Kč  
  UP Olomouc     5.940,- Kč  
  VUT Brno     4.378,- Kč  
  ČVUT Praha     2.250,- Kč  
  VŠE Praha     2.295,- Kč  

Je potěšitelné, že během posledního roku se na MU zvedl počet připojených počítačů o 50% - na 1.538 kusů.

Na závěr 2. valné hromady přijali zástupci členů CESNET, z.s.p.o. následující prohlášení:

     Členové CESNETu jsou si vědomi rozhodujícího významu sdružení CESNET pro rozvoj informačních technologií nejen na vysokých školách a Akademii věd, ale i v celé ČR. Stejně dobře si uvědomují, že pro další rozvoj sdružení je podstatný neustálý růst kvalifikace pracovníků, a to jak zaměstnanců sdružení, tak i jednotlivých pracovníků v uzlech sítě CESNET. Pouze vysoká odborná a organizační způsobilost sdružení CESNET i jeho členů vytváří předpoklady ke kvalitnímu provozování a rozvoji CESNETu, především k získání dalších grantů a dotací, které jsou pro rozvoj CESNETu zcela zásadní. Členové sdružení jsou si vědomi své odpovědnosti a podle svých možností budou rozvoj CESNETu podporovat.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011