\"/
\"/ \"/    

Astronomické informace na www.sci.muni.cz

Eva Hladká, CESNET, FI MU, PřF MU
Ročník VIII - číslo 4, duben 1998
Citace: E. Hladká. Astronomické informace na www.sci.muni.cz. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 12-14.
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 

Dočasný a rychle stárnoucí charakter astronomických informací si vynucuje velmi krátkou dobu mezi vznikem informace a jejím zveřejněním - zastaralé údaje mají hodnotu "pouze" archivní. Proto se www stal v komunitě astronomů profesionálů, amatérů i laických zájemců o astronomii ideálním médiem pro vystavování astronomických informací. Existence bohaté sítě www-serverů, její živost a kvalita je dostatečným důkazem předchozích tvrzení.

Na Přírodovědecké fakultě MU pracuje v rámci Katedry teoretické fyziky a astrofyziky Astronomický ústav. Tento ústav spravuje jednu ze dvou pozorovacích kopulí na brněnské hvězdárně, která slouží pozorovatelům z řad studentů i pedagogů KTFA. Těsné vztahy s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka na Kraví hoře jsou dány nejenom historickým vývojem, ale i skutečností, že řada zaměstnanců hvězdárny je současně i zaměstnanci PřF a že na hvězdárně probíhá bakalářské studium astronomie studentů PřF.

Astronomické informace na www-serverech PřF lze rozdělit do pěti samostatných celků.

www-server Astronomického ústavu MU

Autoři stránek na astro.sci.muni.cz se snaží informovat o pokrocích v astronomii a novinkách v oblasti kosmického výzkumu - jde tedy o informace určené pro širokou veřejnost. K dispozici jsou přehledové články doplněné fotografiemi a obrázky a dále pravidelné informace o práci kosmického dalekohledu HST http://astro.sci.muni.cz/hstnew.html a kosmických sond, např. Galileo, Mars Orbiter, Lunar Prospector. Je zde vystavena i galerie snímků komety Hale-Bopp http://astro.sci.muni.cz/1995O1/galery-hb.html, která se stala hitem na obloze i v médiích na jaře roku 1997. Informace tohoto charakteru jsou aktualizovány zpravidla jednou týdně v úterý.

Nároky na průběžnou aktualizaci mají oznámení o objevu komet, nov, supernov. Právě v oblasti "Horké novinky" na této www stránce je naleznete spolu s identifikačními mapkami či prvními obrázky ze CCD kamery umístěné na dalekohledech brněnské observatoře.

Pro ty, kdo se astronomii věnují trochu více, by mohly být užitečné aktuální databáze odhadů jasností komet, nov a supernov nebo informace o zajímavém chování proměnných hvězd. To vše nabízí URL http://astro.sci.muni.cz/hotnew.html. Databáze jsou aktualizovány okamžitě poté, co jsou k dispozici hlášení od pozorovatelů.

Stránky Astronomické observatoře MU na Kraví hoře

Tyto stránky lze nalézt na adrese http://www.physics.muni.cz/mb/mb.htm. Obsahují informace o observatoři, která se nachází v areálu Hvězdárny a planetária M. Koperníka na Kraví hoře a je spravována Katedrou teoretické fyziky a astrofyziky. K vybavení patří i 60ti centimetrový dalekohled Newtonova typu. Práce v kopuli je zaměřena na fotometrii spektroskopických dvojhvězd a aktivních galaktických jader pomocí CCD kamery ST-8, dále pak na spektrometrii již uvedených spektroskopických dvojhvězd spektrometrem Jobin Yvon HR640. Nejdůležitějšími vystavovanými informacemi jsou pozorovací program, vybavení pozorovatelny, složení pracovní skupiny a získané výsledky, tj. snímky ze CCD kamery, světelné křivky a naměřená spektra.

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně

Na stránkách hvězdárny je možné se seznámit s aktivitami brněnské hvězdárny. Jsou zde zveřejňovány programy kulturních akcí, přednášek a koncertů, aktuální program pořadů ve velkém planetáriu a výstav, které se na hvězdárně pořádají, je zde vystaven i program pozorování pod dohledem profesionálních astronomů. Rozhodně doporučuji návštěvu na těchto stránkách před vlastní návštěvou hvězdárny.

Expresní astronomické informace

Expresní astronomické informace (EAI) je sdružení pozorovatelů a příznivců astronomie, kteří mají zájem o nejnovější zprávy a objevy z oblasti astronomie. Vzniklo před šesti lety, když na Astronomickém ústavu Přírodovědecké fakulty začali vydávat tištěnou verzi zpravodaje se stejným názvem. Od té doby vychází nepřetržitě minimálně jednou týdně. V případě potřeby (dojde-li v astronomii k zásadnímu objevu, který by mohl být pro naše pozorovatele zajímavý) je EAI vydáván okamžitě.

Již v dobách zrodu tvořily jeho náplň zprávy přicházející elektronickou poštou z Centrály pro astronomické telegramy, nacházející se na Harvardské univerzitě v USA ve státě Massachusetts a články světových astronomů popisující současné dění v astronomii. Naopak, pomocí elektronické pošty byly zpětně posílány do Central Bureau for Astronomical Telegram pozorování od pozorovatelů z České i Slovenské republiky. Obrovský nárůst počtu pozorování i počtu publikací od českých a slovenských pozorovatelů v Astronomických cirkulářích byl nebývalý. V cirkulářích IAU jsou publikovány pouze nejnovější zprávy o aktuálním dění na obloze, např. informace o objevech nových komet, výbuchu supernovy nebo vzplanutí zajímavé hvězdy. Dnes již počet vydání cirkuláře IAU, ve kterých bylo uvedeno jméno pozorovatele z České republiky, počítáme na desítky. Názorný příklad z nedávných aktivit a především rychlosti zveřejnění umožněné pomocí této služby představuje pozorování supernovy 1998S.

EAI 308 z 10.3.1998 informovaly o supernově 1998S, která vzplanula v galaxii NGC 3877. O den později získali studenti Masarykovy univerzity Luboš Brát a Petr Sobotka a pozorovatelé proměnných hvězd projektu MEDUZA Libor Novák a Kamil Hornoch její vizuální pozorování. Téhož večera byly výsledky odeslány do centrály v USA. Ve stejný den vychází cirkulář IAU č. 6838, ve kterém je publikována série vizuálních odhadů od pozorovatelů výhradně z České republiky  - K. Hornocha, L. Bráta a L. Nováka.

S rozvojem služeb Internetu, zejména možností vystavování informací na www stránkách, se perspektivy podpory astronomického výzkumu dále rozšířily. Klasická pošta se stala příliš pomalou pro šíření astronomických informací i v případě, že na aktuality je reagováno okamžitě a zpravodaj EAI je vydáván ve stejný den, kdy je oznámen objev. Proto se začalo využívat možností www stránek.

Příklad, kdy je publikace prostřednictvím www stránky nezbytná, lze také zmínit. EAI koordinuje pozorování zákrytů hvězd planetkami. Jde o úkaz, kdy dojde k tak příznivému rozložení hvězda-planetka-pozorovatel, že světlo hvězdy je malou planetkou zakryto a pozorovatel na Zemi může přímo sledovat, jak hvězda na okamžik "mizí". Jedná se o cenná pozorování, protože touto metodou je možno dosti přesně popisovat tvar a rozměry planetek. Protože malých planetek existují tisíce, jedná se o neznámé světy, u nichž zatím kosmické sondy nebyly a u mnohých pravděpodobně ani v dohledné době nebudou. Informace o dráze planetky, zpřesněné z pozorování několik hodin před zákrytem, jsou vystavovány na www serveru. Pozorovatelé tak mohou na výsledky bezprostředně reagovat.

Redakční kolektiv tvoří Ing. D. Hanžl, RNDr. P. Hájek a studenti L. Brát a P. Sobotka. Kontaktní adresa na redakci EAI je hanzl@sciteckamuniteckacz.

Instatní astronomické noviny

V celé České republice chybí citelně amatérský či populárně-vědecký astronomický časopis. Naše země je bohužel příliš malá na to, aby skutečně uživila profesionálně připravované a hlavně pravidelně publikované periodikum, které by uspokojilo potřeby všech lidí, které vesmír zajímá.

V létě roku 1997 se však naskytla jiná, moderní a perspektivní možnost - vydávání astronomického magazínu formou hypertextových stránek prezentovaných v síti Internet. První pokus učinil na jaře 1997 Jiří Dušek (PGS KTFA) v rámci kampaně o kometě století - kometě Hale-Bopp. Jak se ukázalo, velké množství zájemců, ať už z řad studentů středních či vysokých škol či astronomů amatérů a profesionálů, projevilo o tuto službu zájem. To vlastně podnítilo vznik myšlenky vydávat periodikum touto formou. Jediným omezením však bylo spojení po modemu, které neumožňovalo dostatečný přísun informací.

Tou dobou však probíhala jednání o připojení kopule Masarykovy univerzity k fakultní síti pevnou linkou a zároveň i několika počítačů hvězdárenských. V srpnu se tak stalo a ani ne týden po vlastním přidělení IP adres začal vycházet na URL http://www.sci.muni.cz/~ibt (téměř) deník Instantní bílý trpaslík. Zájem byl velký, obzvláště poté, co se podařilo na stránky upozornit na Neviditelném psu Ondřeje Neffa.

Jak s oblibou říká Jirka Dušek - do vakua se expanduje nejsnadněji. Stejně tak tomu bylo i s "trpaslíkem". Čtenářů přibývalo, autoři se učili vytvářet stránky a hlavně se ukázalo, že někteří přední čeští astronomové mají zájem o spolupráci, která vyvrcholila na podzim transformací IBT v IAN.

IAN, tedy Instantní astronomické noviny jsou pokusem o seriózní periodikum, které informuje čtenáře o novinkách z vesmíru a kosmonautiky, vždy v pondělí a ve čtvrtek po osmnácté hodině. Děje-li se však na obloze něco mimořádného (zatmění Slunce, supernova, nova, zatmění Měsíce, ...), vycházejí zvláštní čísla podle potřeby.

V současné době noviny tvoří Mgr. Jiří Dušek a Rudolf Novák, v redakci jsou dále RNDr. Jiří Grygar, CSc., RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., Ing. Jiří Grun, Mgr. Tomáš Gráf a Pavel Gabdzdyl. O spolupráci však žádají i další zájemce, kteří mohou kontaktovat redakci na ibt@sciteckamuniteckacz.

Na stránkách IAN vychází spousta zajímavých informací o světě kolem nás, a proto je možno Instatní astronomické noviny doporučit i těm, kteří astronomii doposud nepropadli.

Poděkování

V závěru článku bych chtěla poděkovat všem, kteří vytvářejí a hlavně pravidelně aktualizují zmiňované stránky. Jejich kvalita a aktuálnost je na vysoké úrovni a pokrývají všechny skupiny zájemců o astronomii. Tento článek si kladl za cíl na tyto aktivity upozornit a doporučit je univerzitní veřejnosti.

Rovněž pak děkuji Ing. Hanžlovi za podklady pro část příspěvku o EAI a www-serveru Astronomického ústavu, R. Novákovi za podklady pro IAN a M. Plonkovi za informace o astronomické observatoři MU.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011