\"/
\"/ \"/    

EIFL Direct

Hana Vochozková, ÚVT MU
Ročník X - číslo 4, duben 2000
Citace: H. Vochozková. EIFL Direct. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 9-12.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

1   Základní informace o projektu

Počátkem března letošního roku se Masarykova univerzita prostřednictvím Knihovnicko-informačního centra zapojila do projektu EIFL Direct určeného především vysokoškolským, vědeckým, lékařským, národním a veřejným knihovnám z 39 zemí střední a východní Evropy, bývalého Sovětského svazu, jižní Afriky, Guatemaly a Haiti. EIFL Direct (Electronic Information For Libraries Direct) je společný projekt Open Society Institute (OSI) a EBSCO Publishing. Firma EBSCO, jejíž je EBSCO Publishing součástí, patří k významným světovým dodavatelům elektronických a tištěných časopisů.

EIFL Direct poskytuje přístup k plným textům z 3.248 vědeckých časopisů, novin a zpravodajství a z 1.305 příruček především z oblasti společenských věd. Obsažena je také lékařská databáze MEDLINE. Průběžně jsou doplňovány nové tituly. Přístup pro neomezený počet současně pracujících uživatelů je poskytován díky grantu po dobu 3 let zdarma.

Pokud bude projekt EIFL Direct úspěšný, je pravděpodobné, že OSI podpoří podobnou iniciativu i v oblasti přírodních věd a technologií.

V současné době je k dispozici následujících 5 databází:

Academic Search Elite

Vědecké časopisy z oblasti společenských věd, výchovy, vzdělávání, obchodu a obecné přírodovědy.

Obsah databáze:

Business Source Premier

Obchodní a ekonomické časopisy od roku 1990.

Obsah databáze:

Newspaper Source Plus

Přes půl milionu článků z více než 100 světových anglicky psaných novin.

Obsah databáze:

MasterFILE Premier

Databáze speciálně koncipovaná pro potřeby veřejných knihoven.

Obsah databáze:

Comprehensive MEDLINE plus full-text

Přední světová databáze zahrnující všechny oblasti lékařství a biomedicínského výzkumu, jejímž producentem je americká Národní lékařská knihovna.

Obsah databáze:

V této chvíli jsou všechny časopisy a další informační zdroje v angličtině. Jsou ovšem poskytovány nakladateli z celého světa. V průběhu roku 2000 počítá EBSCO a přidáním určitého počtu titulů, které budou požadovat země zapojené do projektu a od roku 2001 dále pak i s připojením titulů v místních jazycích.

2   Práce s databázemi

2.1   Přihlášení a výběr databází

Systém nabízí poměrně podrobnou on-line nápovědu pro práci databázemi, takže se v následujícím textu omezíme pouze na základní informace.

Databáze jsou dostupné na adrese
http://search.epnet.com
Po dobu zkušebního provozu (tj. do konce dubna) platí
User ID: eifl
Password: czechrepublic
Přístup je možný též z
http://www.muni.cz/library/sluzby.html kde budou po skončení zkušebního provozu zveřejněny informace o možnostech dalšího přístupu pro uživatele z MU.

Po stisknutí tlačítka Login následuje přihlášení do systému. Poté vyberte na úvodní obrazovce ikonu EBSCOhost Web (pro přístup k databázím Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier a Newspaper Source) nebo ikonu EBSCOmed (přístup k databázi Comprehensive MEDLINE plus full-text).

Při práci s EBSCOhost je třeba nejprve označit, se kterou databází chcete dále pracovat - vybrat můžete databázi jednu, více nebo i všechny. U každé databáze se pod odkazem complete title list skrývá abecední seznam titulů obsažených v dané bázi včetně časového záběru. Pro další práci stiskněte tlačítko Enter a objeví se obrazovka pro vyhledávání (Search Screen).

2.2   Nástrojové lišty

EBSCOhost nabízí dvě nástrojové lišty:

Hlavní nástrojová lišta je umístěna úplně nahoře a je dostupná po celou dobu práce s EBSCOhost. Obsahuje následující ikony:

Rozsah výše uvedených nabídek je závislý na konkrétní databázi. Pokud pracujete současně s více databázemi, zobrazí se pouze ty nabídky, které jsou společné pro všechny.

Nástrojová lišta vyhledávací obrazovky nabízí tyto doplňkové obrazovky a volby:

2.3   Základy vyhledávání

Do pole Find zapište termín, který chcete vyhledat. Pomocí následujících voleb je možno vyhledávání omezit nebo naopak rozšířit:

Volby umožňující rozšíření vyhledávání nejsou dostupné při vyhledávání Natural Language Search. Vyhledávání Advanced Search a Expert obsahují navíc speciální omezení platná pouze pro danou databázi, jako např. typ publikace.

2.4   Výsledky vyhledávání

Po stisknutí tlačítka Search provede EBSCOhost vyhledávání ve zvolené databázi (databázích) a zobrazí výsledky v podobě seznamu. Výsledkem vyhledávání může být citace, výtah nebo abstrakt dokumentu nebo plný text. Počet odpovídajících dokumentů je uveden v levém horním rohu seznamu. S výsledky se pracuje běžným způsobem, za zmínku stojí tlačítko Search Web Links, za nímž se skrývají internetové odkazy odpovídající termínu zadanému při vyhledávání.

Odklepnutím názvu dokumentu v seznamu získáte úplný záznam obsahující podrobnou citaci včetně výtahu nebo abstraktu a plného textu (pokud jsou k dispozici). Pole Autor(s) a Subject(s) v úplném záznamu mohou mít podobu hypertextového odkazu, po jehož odklepnutí dostanete seznam dokumentů, které mají v příslušném poli stejnou hodnotu. Podobu hypertextového odkazu může mít i pole Source - výsledkem je podrobná informace o zdroji nebo publikaci a/nebo obsah daného čísla časopisu.

Jak již bylo řečeno, jestliže je k dispozici plný text článku, objeví se na konci záznamu. Přístup k plnému textu je umožněn také přímo ze seznamu výsledků - prostřednictvím ikony Full Text. Pod ikonou Full Page Image se pak skrývá plný text, k jehož zobrazení je třeba mít na počítači nainstalovaný volně dostupný program Adobe Acrobat Reader.

Záznamy, o které máte zájem včetně abstraktů či plných textů, si po označení můžete stiskem tlačítka Print/E-mail/Save vytisknout, uložit do souboru nebo poslat e-mailem.

Obdobným způsobem funguje i vyhledávání v rámci přístupu EBSCOmed.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011