\"/
\"/ \"/    

EIS Magion na MU

Petr Vokřínek, ÚVT MU
Ročník XV - číslo 5, červen 2005
Citace: P. Vokřínek. EIS Magion na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 5, s. 1-4.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí číslo | následující článek 

Tématika Ekonomických informačních systémů (EIS) není na stránkách Zpravodaje ÚVT příliš frekventovaná. Při listování řadou předchozích ročníků jsem narazil pouze na sérii článků o ASŘ (Automatizované systémy řízení) z roku 1997, z nichž poslední je věnován počátkům aplikace EIS Magion [1]. V pozdějších ročnících se obecnějším pohledem na integraci EIS do celouniverzitního informačního systému zabýval např. článek [2] z června 2001.

Vzhledem k významu EIS pro chod univerzity je proto zřejmě na místě nabídnout čtenářům přehlednou stručnou informaci o dění v této oblasti od roku "nula" (1997) do současnosti. Nejprve uvedeme několik vybraných průhledů do minulosti z různé perspektivy, dále se krátce zmíníme o lidech v centru EIS i v jeho okolí a v závěrečné části příspěvku uvedeme alespoň ve stručnosti nejbližší systémové okolí EIS Magion v podmínkách MU.

1  EIS na univerzitách v ČR a na MU

Na prvních místech mezi ekonomickými IS provozovanými na veřejných vysokých školách (VVŠ) ČR - z pohledu rozsahu a komplexnosti poskytovaných služeb - se v posledních deseti letech objevily zejména tyto tři:

Firma Magion Vsetín, se kterou Masarykova univerzita v oblasti ekonomických IS spolupracuje od roku 1997, byla založena v roce 1990 jako spol. s r.o. a zpočátku se soustředila právě na zakázkový vývoj informačních systémů. V roce 2001 byla transformována do právní formy akciové společnosti a v roce 2003 fúzí s firmou Sowa, s.r.o. významně posílila v oboru informačních technologií. V současné době kromě zakázkové činnosti dodává komplexní ekonomické systémy obecných organizací a provádí jejich servis.

Za téměř 10 let spolupráce mezi MU a firmou Magion prodělala instalace EIS Magion v podmínkách MU vývoj jak po stránce organizačního uspořádání, tak po stránce rozsahu poskytované funkcionality i po stránce použitých technologií.

Aplikace EIS Magion byly na MU uvedeny do rutinního provozu k 1. lednu 1998, zpočátku na 7 fakultách a 3 dalších součástech MU. V roce 2005 má MU 18 hospodářských středisek (9 fakult a 9 dalších součástí) plně zapojených do EIS s rozhodující mírou jednotnosti metodiky i technologie zpracování ekonomických dat. V roce 1998 byly s různou mírou podrobnosti aplikovány uživatelské moduly Manuální účetnictví, Podvojné účetnictví, Pohledávky, Závazky, Cestovní náhrady, Pokladny a Banka, v dalších letech byly kromě prohloubení komplexnosti zpracování a integrace uvedených modulů aplikovány i moduly Majetek, Sklady, Objednávky a Rozpočty.

Po stránce použitých databázových a aplikačních technologií (mj. určujících formu aplikace z pohledu uživatelů) začínal EIS Magion v roce 1998 v tzv. textové verzi známé uživatelům z MU pod názvem "bombur", což je název serveru provozovaného v ÚVT MU, na němž byla (a dosud jsou) uložena veškerá data EIS Magion a také všechny aplikace textové verze (data jsou uložena v databázi Informix a textová verze je naprogramována v jazyce 4GL, což je nativní jazyk databáze Informix). V pozdějších letech se firma Magion zaměřila na vývoj grafické verze svého systému v technologii PowerBuilder. Protože klíčový zákazník, MU v Brně, se nechtěl vzdát sobě na míru vyvinuté textové verze, udržovala a rozvíjela firma původní moduly systému jak v textové verzi (pro MU) tak v grafické verzi (pro ostatní zákaznické VVŠ); nové moduly (zejména modul Majetek) však již výlučně v grafické verzi. Touto cestou se na MU dostal tzv. grafický klient, známý uživatelům pod názvem "rumbur" (resp. "cvibur" pro testovací - cvičnou variantu), což je název terminálového serveru provozovaného v ÚVT MU (přesněji klastru terminálových serverů, viz článek J. Ocelky v tomto čísle Zpravodaje), na němž běží aplikace grafické verze, které jsou již (na rozdíl od textové verze) nezávislé na použité databázi. V loňském roce, v souvislosti se změnou zákona o DPH, se na MU skokem rozšířilo používání grafické verze, protože nutné úpravy související se změnou legislativy stihla firma Magion realizovat pouze v grafické verzi (ze zcela objektivních časových důvodů). Úplné ukončení provozu textové verze EIS Magion je plánováno na 31. květen letošního roku jako nezbytná podmínka pro to, aby o několik týdnů později, v červenci, mohla být ekonomická data přenesena ze stávajícího, výkonově již nedostačujícího serveru bombur s Informixem na nový, výkonnější datový klastr amber s databází Oracle. Analýza pro přenesení nepostradatelných funkcí je ukončena a grafická verze EIS Magion, resp. aplikace v Inetu MU jsou připraveny uživatelům plně nahradit původní textovou verzi.

2  EIS Magion a lidé kolem

Uživateli EIS Magion na MU jsou zejména zaměstnanci odborných útvarů MU, kteří zabezpečují hospodářskou správu či administrativu chodu univerzity prostřednictvím funkcí EIS a pracují s účetními doklady (účetní, správci majetku, evidenti, pokladní apod.). V současné době má EIS Magion na MU více než 300 takovýchto aktivních uživatelů (loginů) - současně jich zpravidla pracuje 50-100, ve špičkách i více.

Všichni tito uživatelé jsou "spřízněni Magionem" a přitom rozděleni různými přístupy (právy) k modulům (komponentám) EIS. Tato práva mají dvojí charakter:

Potřebnou podporu uživatelům poskytují správci EIS, kteří:

Ke kontaktu uživatelů se správci slouží zejména skupinová e-mailová adresa magion@icsteckamuniteckacz, která je určena pro technicko-provozní správu EIS, a telefonní linky pro metodickou a technickou podporu provozu EIS, které jsou uvedeny na stránkách nápovědy v rumburu.

Dalšími formami a nástroji uživatelské podpory EIS Magion na MU jsou:

Než uzavřeme tuto část, věnovanou lidem kolem EIS Magion, vzpomeňme ještě na pionýrská léta se sálovými počítači: když se technici či systémáci oddávali "hraní karet", bylo to znamením jejich dobré práce - úlohy běžely celou směnu. Leč běda zákazníkům i programátorům, pokud byli v horečném pohybu. Doba se však mění: při pohledu na náš EIS není neutuchající pohyb kolem znamením, že věci nefungují - díky neustávajícímu přílivu nových technologií a postupů jsme se nikdy dlouho nenudili a troufám si říci, že už ani nikdy nebudeme.

Když se ohlédneme za dosud strávenými léty s Magionem, může každému vytanout na mysli něco jiného - od nejlepších vpravdě tvůrčích let při spoluvytváření systému k obrazu MU až po ojedinělé skřípění zubů při vstřebávání mechanismů systémem či jinými uživateli předkládaných. Ale společně snad můžeme konstatovat, že skutečně velký "průšvih" s výpadkem systému (řešený na nejvyšší úrovni MU) nenastal, za což patří díky především našim partnerům z Magionu, ale také všem lidem kolem EIS na MU.

3  Systémové okolí EIS Magion v podmínkách MU

Na závěr tohoto článku se ještě alespoň výčtem a hrubou charakteristikou podívejme na nejbližší systémové okolí EIS Magion na MU.

  1. Personální a mzdový systém MU (PaM). PaM systém MU byl vyvinut vlastními silami MU, dosud je provozován na již zmíněném bomburu (tedy nad databázi Informix a s aplikacemi napsanými v jazyce 4GL) a plní podstatné uživatelské funkce. Pro rok 2006 a další je plánováno, zejména z důvodů technologických, ale i kapacitních, pořízení nového systému dodavatelským způsobem, ale přitom plně integrovaného do současného systémového prostředí MU. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele systému, k jehož podmínkám samozřejmě patří spolupráce nového PaM systému s EIS Magion.
  2. Intranetový systém Inet MU. Inet MU zprostředkovává přístup k vybraným datovým celkům a aplikacím, mimo jiné i k ekonomickým datům zpracovávaným v EIS Magion. Inet tvoří tzv. prezentační vrstvu EIS zpracovanou www-technologiemi s adresným distribuovaným poskytováním informací. Zatímco EIS Magion je nástrojem především pro zaměstnance odborných útvarů MU, poskytuje Inet uživatelsky uspořádané a konkrétně směrované informace všem oprávněným osobám.
  3. Další majetkové aplikace v rámci MU. Dalšími databázemi a aplikacemi, které úzce souvisejí s ekonomickou oblastí, speciálně s oblastí správy majetku, jsou jednak databáze Budov a místností MU pořizovaná v rámci systému Pasportizace a managementu budov MU a dále identifikace a značení majetku MU čárovými kódy, včetně budování informační podpory pro inventarizaci majetku prostřednictvím čteček čárových kódů. O těchto aplikacích, které jsou v současné době na MU v živém pohybu, pojednávaly dva články v minulém čísle Zpravodaje.
  4. Clearing MU. Clearing MU je systém centrálního uhrazování závazků a pohledávek mezi univerzitou a osobami v ní působícími, zaměřený na minimalizaci vkladů a výběrů v hotovosti a podporující bezhotovostní formu úhrad pohledávek (přednostně cestou inkasa). Rutinně je provozován pro úhrady kolejného a poplatků za další služby související s ubytováním v kolejích SKM. Způsob vzájemného započítávání závazků MU (tj. záloh na služby poskytované univerzitou a plateb za služby poskytované univerzitě) a pohledávek MU (tj. plateb za služby poskytované univerzitou) vztahujících se k téže osobě, v němž hraje podstatnou roli výklad zákonů, včetně již zmíněného zákona o DPH, není dosud metodicky dořešen a je nepochybně zcela samostatným tématem pro některý z příštích Zpravodajů.

V některém z dalších blízkých čísel Zpravodaje MU nabídneme čtenářům jeden z možných polemických úhlů pohledu na budoucí fungování EIS v rámci naší univerzity.

Literatura

[1] J. Šmarda, I. Jedlička. Ekonomický subsystém IS MU. Zpravodaj MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. 8, č. 2, s. 12-13.
... zpět do textu
[2] J. Kohoutková. Informační infrastruktura na MU. Zpravodaj MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. 11, č. 5, s. 5-8.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011