\"/
\"/ \"/    

Nová služba ÚVT - opravy PC

Eva Nováková, ÚVT MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: E. Nováková. Nová služba ÚVT - opravy PC. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 12.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující číslo 

Ve snaze snížit náklady na opravy osobních počítačů a jejich příslušenství doposud prováděné externími dodavateli, zavedl Ústav výpočetní techniky MU novou službu pro všechna pracoviště univerzity. Jedná se o provádění oprav počítačů třídy PC včetně příslušenství pouze za cenu potřebných náhradních dílů.

Na základě jednání s tajemníky fakult, vedoucími laboratoří výpočetní techniky a Radou informačních technologií MU byly vypracovány zásady provádění této činnosti:

  1. Pověřený zástupce fakulty (nejlépe vedoucí LVT) telefonicky ohlásí poruchu ing. Novákové, se kterou dohodne termín dopravení vadného zařízení na ÚVT MU, Burešova 20. Kompletní zařízení pak dopraví na ÚVT společně s objednávkou opravy, parafovanou tajemníkem fakulty, popř. jím pověřeným zástupcem pro tuto problematiku. Objednávka slouží pouze k tomu, aby příslušný pracovník fakulty zodpovědný za ekonomickou činnost počítal s přesunem provozních prostředků, potřebných na nákup vadných dílů, do rozpočtu ÚVT. Pokud budou materiálové náklady na opravu vyšší než 5.000,- Kčs, vyrozumí ing. Nováková tajemníka nebo ekonoma fakulty a vyžádá si jejich souhlas k opravě.
  2. Opravy jsou prováděny pracovníky skupiny technické péče v době, kdy neprovádějí opravu ani údržbu sálového počítače. Z finančních důvodů (a též z limitu skladových zásob) nemusí být potřebné náhradní díly momentálně ve skladě ÚVT. Proto ÚVT nemůže garantovat předem datum provedení opravy. Bude však snahou ÚVT provádět je v nejkratším možném termínu.
  3. Do opravy je nutno předávat zařízení vždy v potřebné sestavě, s propojovacími kabely apod. Vlastní opravu zařízení budou provádět pracovníci útvaru technické péče ÚVT: ing. Malčík, ing. Juha tel. 757000/229, 209, ing. Homola kl. 418, ing. Kala kl. 223. Vedoucím útvaru je ing. Dostál - kl. 263. Vyměněné náhradní díly nebudou vraceny na pracoviště, ale budou použity jako součástková základna, popř. po repasi jako ND pro další opravy. Organizační zajištění a zodpovědnost za pohyb tohoto materiálu má ing. Dostál.
  4. Po provedení opravy bude zástupce fakulty vyzván k odzkoušení a převzetí opraveného zařízení. Při převzetí obdrží kopii smluvního protokolu včetně výdejky použitých náhradních dílů a materiálu s uvedením jejich ceny. Nákup potřebných náhr. dílů bude prováděn z rozpočtu ÚVT.
  5. ÚVT bude čtvrtletně písemně informovat fakulty o dosavadním čerpání finančních prostředků za jejich zakázky. V prosinci daného roku bude provedena úprava rozpočtů fakult, tj. převod finančních prostředků za opravy provedené ÚVT do rozpočtu ÚVT. Zůstává povinností tajemníků nebo ekonomů fakult s touto částkou počítat.

Snahou ÚVT dále bude zajistit pro tyto služby vlastní vozidlo (např. formou referentského vozidla). Tím by bylo možno provádět diagnostiku závad přímo na pracovištích MU a případný odvoz potřebných zařízení do dílny ÚVT.

Veškeré případné připomínky k této nové službě ÚVT adresujte, prosím, na ing. Novákovou, tel. 757000/381.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011