\"/
\"/ \"/    

ELM

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník III - číslo 3, leden 1993
Citace: B. Moučka. ELM. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 5-6.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

Ve Zpravodaji ÚVT již byly poměrně podrobně popsány možnosti elektronické pošty, ale čtenář se zatím mnoho nedověděl o ovládání programů, které slouží k odesílání a čtení pošty. Dnešní článek stručně popisuje uživatelsky nejpříjemnější unixovský poštovní program, který máme k dispozici: elm.

Program elm pracuje v celoobrazovkovém režimu a je ovládán hlavně alfanumerickými klávesami. Hlavičky došlých zpráv jsou zobrazeny jako menu, ze kterého je možno si vybírat zprávy pro prohlížení a další zpracování. Při spuštění programu je zobrazeno nejvýše 10 hlaviček došlých zpráv, případné další jsou přístupné na dalších stránkách (viz dále). U každé zprávy je uvedeno její pořadové číslo, datum odeslání, odesílatel, počet řádků a předmět. Např.:

     1 Jan 12   Bohuslav Moucka (123)  zpravodaj

Aktuální zpráva je ta, jejíž hlavička je na řádku, na němž je kurzor (tento řádek je zvýrazněn). Pod hlavičkami je zobrazena stručná informace o použití základních kláves.

Nejdůležitější povely pro ovládání programu elm (znak | odděluje alternativní možnosti):

<RETURN>,<mezerník>    Zobrazí aktuální zprávu.
??    Vypíše stručnou nápovědu k ovládání programu.
+ | → Zobrazí následující stranu seznamu pošty.
- | ← Zobrazí předchozí stranu seznamu pošty.
a (alias) Přepnutí do módu, v němž je možno definovat zkratky pro elektronické adresy.
c (change) Zobrazí zprávy zapsané v jiné poštovní schránce či souboru (viz příkaz s).
d (delete) Aktuální zprávu označí písmenem D, což znamená "určena ke smazání".
f (forward) Pošle danou zprávu dalšímu uživateli, kterého uvedete v položce To:.
j | ↓ Přejde na další zprávu neoznačenou D.
J Přejde na další zprávu (i určenou ke smazání).
k | ↑ Přejde na předchozí zprávu neoznačenou D.
K Přejde na předcházející zprávu.
m (mail) Odeslání zprávy. Po zadání tohoto příkazu se vás elm zeptá na adresu cílového uživatele, na předmět (subject:) - jestliže žádný neuvedete, pak se vás zeptá, zda chcete pokračovat - a na jméno uživatele, jemuž se má zaslat kopie daného dopisu. Poté se spustí editor (viz psaní zpráv), ve kterém napíšete svou zprávu. Po ukončení editace dopisu se objeví minimenu, ve kterém jsou následující volby: pošli (send), zapomeň (forget it), edituj odesílaný dopis (edit message), edituj hlavičku dopisu (headers), uchovej kopii dopisu v souboru (copy).
p (print) Tisk aktuální zprávy.
q (quit) Ukončení práce, případně se program dotáže, zda má smazat soubory označené písmenem D, uložit nebo uchovat zprávu(y).
r (reply) Odeslání odpovědi na daný dopis.
s (save) Uloží aktuální zprávu do daného souboru. Pokud jméno souboru začíná znakem =,+ nebo %, jde o uživatelem vytvořenou poštovní schránku, jinak jde o běžný soubor.
u (undelete) Zruší příznak smazání aktuální zprávy.

Při čtení zprávy, která se celá nevejde na obrazovku, je po zobrazení maximálního možného počtu řádků zobrazen řádek s informací o tom, kolik řádků zprávy ještě zbývá. Další řádky se zobrazí po stisku klávesy enter (posun o 1 řádek vpřed) nebo mezerník (posun o stránku vpřed).

Psaní zpráv

Pro psaní zpráv je možné použít libovolný editor, který je na daném počítači. Jeho jméno musí být zadáno při konfigurování programu elm. Implicitně je nastaven editor vi.

Konfigurace programu elm je provedena automaticky při jeho prvním spuštění, kdy se vás program zeptá, zda smí vytvořit adresář pro konfigurační soubory a adresář pro poštovní schránky. Nejjednodušší je na oba dotazy odpovědět kladně.

Editor vi (Visual Interactive, [vi: aj]) je obrazovkový editor, který provází Unix téměř od dob jeho vzniku. Jeho velký význam spočívá v dostupnosti na každém systému Unix a v tom, že má všude totéž ovládání. Méně příjemný je nestandardní způsob jeho ovládání v porovnání s běžně rozšířenými editory v systému MS-DOS.

vi poskytuje velmi silné prostředky pro  zpracování textu. Zde se však omezíme jen na nejdůležitější příkazy, které postačují pro napsání jednoduchého dopisu.

V dalším textu místo, ve kterém se nachází kurzor, bude nazýváno aktuální pozice, znak, na kterém je kurzor, bude běžný znak a řádek, na němž je kurzor, běžný řádek.

POZOR: V příkazech editoru se důsledně rozlišují velká a malá písmena!

Editor vi rozlišuje dva pracovní režimy:

 1. Režim vkládání textu - v tomto režimu jsou vkládány znaky do souboru tak, jak je to obvyklé u běžných editorů.
 2. Příkazový režim, ve kterém jsou všechny zadávané znaky považovány za pokyny pro vykonání operací nad editovaným textem.

  V okamžiku zahájení editace se editor nachází v příkazovém režimu, ve kterém jsou dostupné následující editační funkce:

  1. Vkládání textu
   Zadání některého z příkazů pro vkládání textu způsobí přechod editoru z příkazového režimu do režimu vkládání. V tomto režimu jsou všechny běžné znaky vloženy do místa aktuální pozice a text za kurzorem je posunut o pozici vpravo.
        A Vkládá za konec běžného řádku
   i Vkládá před běžný znak

   Návrat z režimu vkládání zpět do příkazového režimu zajistí stisknutí klávesy <Esc>.

  2. Funkce pro pohyb kurzoru
   Posun o znak je možné ve všech směrech provést pomocí šipek, další možnosti jsou:
        0 Umístění kurzoru na začátek řádku
   $ Umístění kurzoru na konec řádku
   <Ctrl>-<f> Posun o stránku vpřed
   <Ctrl>-<b> Posun o stránku vzad
  3. Funkce pro mazání znaků
        Smaže znak na aktuální pozici
   dd Smaže běžný řádek
  4. Funkce pro manipulaci se souborem
        :r jmeno Načte soubor jména jmeno
   :w jmeno Zapíše soubor jména jmeno
   ZZ  Uloží soubor, konec editace
   :q! Konec editace bez uložení souboru
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011