\"/
\"/ \"/    

Vzdálené připojování

Jiří Zlatuška, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 2, listopad 1993
Citace: J. Zlatuška. Vzdálené připojování. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 2-5.
Tematické zařazení: Počítačové sítě obecně
 předchozí článek | následující článek 

Jednou ze služeb přístupných uživatelům pracujícím na počítačích zapojených v síti Internet je vzdálené připojování se na počítače této sítě. Jejím prostřednictvím je možné napojit se odkudkoli na libovolný jiný počítač (samozřejmě jen takový, pro který máme oprávnění na něm počítat, tj. zřízený účet na něm) a pracovat s ním ve stejném režimu jako s počítačem, na nějž jsme místně připojeni pomocí terminálu. Běžně se této služby využívá například při připojení k unixovským serverům z personálních počítačů zapojených na místní ethernetovské sítě, nebo při přístupu na domácí počítač odkudkoli ze zahraničí. Je tím možné spoléhat se rutinně na okamžitý a operativní přístup ke všem službám a datům, které nám poskytuje domácí prostředí, bez nutnosti omezit se na fyzickou přítomnost na domácím pracovišti. (Příkladem mohou sloužit třeba poštovní služby, kdy využití poštovních programů na unixovském systému - elm, mail či xmail - dává podstatně operativnější přístup k poště ve srovnání s programy konfigurovanými na práci s poštou z personálních počítačů.)

Služby vzdáleného připojování jsou dostupné pomocí dvou základních prostředků umožňujících využít sítě Internet jako média, přes něž se napojujeme na jiný počítač způsobem, který napodobuje připojený terminál. Jsou to služby poskytované programy rlogintelnet. Oba nabízejí velmi podobné možnosti, liší se spíše jen v detailech použití. (Některé odchylky chování mohou rovněž souviset s použitím 8-bitových znakových sad; ne všude rovněž musí rlogin fungovat.)

Rlogin

Napojení rlogin umožňuje vzdálené připojení (remote login) mezi počítači se systémem Unix. Vyvolání je jednoduché: v nejjednodušší podobě zadáme jen

     rlogin adresa

kde adresa je internetovská adresa počítače, na který se chceme připojit (udává se buď v doménovém tvaru, tj. např. varda.ics.muni.cz, nebo v numerické podobě tečkou oddělené čtveřice, např. 147.251.12.8). Systémy napojené pomocí rlogin si do jisté míry "rozumějí" a mohou si předávat některé údaje o uživateli a jeho prostředí. Zejména se to týká údajů o typu terminálu, se kterým volající uživatel pracuje, a jeho rozměrů (při použití systémů založených na práci s okny se tyto rozměry mohou případ od případu velmi lišit).

Program rlogin umožňuje systémovým administrátorům vytvářet skupiny počítačů, které si navzájem "důvěřují": sdílejí uživatelská jména (stejné uživatelské jméno znamená stejnou osobu, a tedy i stejné úrovně oprávnění přístupu) a při provádění rlogin mezi takovými "důvěřujícími si" stroji není vyžadováno heslo při přechodu z jednoho na druhý. Takové uspořádání nemusí být zcela jednoduché, protože stroje zařazené v této kategorii musí dodržovat stejnou úroveň zabezpečení systému před neoprávněným přístupem, což může být např. v prostředí s rychle se měnícími počty uživatelů těžko dosažitelné.

Jednotliví uživatelé mají však možnost si usnadnit přechod mezi různými počítači sami, a to i tehdy, mají-li na různých počítačích různá uživatelská jména. Stačí k tomu zřídit si v domovském adresáři soubor s názvem .rhosts, ve kterém uvedou adresy všech počítačů, ze kterých ke svému účtu povolují přístup bez hesla, spolu s uživatelskými jmény na těchto počítačích. Každá taková dvojice "jméno počítače - uživatelské jméno" se uvede na zvláštní řádek v souboru .rhosts, se jménem počítače uvedeným v plném doménovém tvaru (tj. např. varda.ics.muni.cz místo zkráceného varda.ics) a odděleným jednou mezerou od uživatelského jména. Soubor .rhosts tak může obsahovat např. řádky

     varda.ics.muni.cz jiri
arwen.ics.muni.cz jirka
mat2.mat.uc.pt estrangeiro

a umožňovat uživateli připojení ze tří počítačů, na kterých pracuje pod třemi různými uživatelskými jmény1. Soubor .rhosts musí být uložen na počítači, na který se připojujeme, a jeho vlastníkem musí být uživatel, v jehož domovském adresáři se tento soubor nachází (aby se znemožnilo "podstrčení" takového autorizačního souboru někomu, kdo povolil zápis do svého domovského adresáře jiným). Obecně je vhodné ochránit si takový autorizační soubor před čtením i zápisy jinými uživateli nastavením

     chmod 0600 .rhosts

které znemožní jakýkoli přistup k tomuto souboru komukoli jinému, kromě vlastníka.

Možnost různých uživatelských jmen na různých systémech si vynutila i možnost zadat jméno pro přihlášení jako součást vyvolání rlogin. Plná forma je v tomto případě

     rlogin adresa -l jméno

kde jméno je uživatelské jméno, pod kterým se na systém adresa hlásíme.

Autorizace bezheslového přístupu prostřednictvím .rhosts není podmínkou použití rlogin - ten v takovém případě vyžádá i zadání hesla. Uživatelé systému SCO Unix na personálních počítačích, kteří mají 8 znaků dlouhá jména, se setkají s nepříjemnou chybou v přihlašovací proceduře, která je vždy donutí zadat jméno i heslo dvakrát, bez ohledu na soubor .rhosts.

Ukončení práce na vzdáleném počítači je možné provést dvojím způsobem: buď odhlášením se (exit), nebo odpojením. Odpojení se zadává dvojicí znaků ~. následovaných těsně za sebou a zadaných na samostatném řádku; znak ~ se při tom při zadání na začátku řádku zobrazí až po zadání následujícího znaku, který určí, jde-li o odpojení vzdáleného přihlášení, nebo jen o jinou kombinaci znaků.

Telnet

Připojení pomocí telnet pracuje obecně mezi jakýmikoli systémy na počítačích zapojených v Internetu (tedy nejen unixovskými, jako v případě předchozím). Neumožňuje zjednodušení přihlašovací procedury vynecháním zadávání hesla, tak jak to dovolí rlogin, avšak poskytuje některé možnosti, které v některých situacích mohou být docela užitečné: telnet umožňuje otevřít a zavřít spojení a navíc během jeho trvání provádět i některé akce nebo činnost na domovském počítači, odkud se hlásíme.

Nejjednodušší formou použití je opět uvedení adresy stroje, na který se přihlašujeme, jako parametru tohoto příkazu, tj.

     telnet adresa

Příkaz telnet má však i vlastní příkazový mĎd, do kterého jej dostaneme po spuštění bez parametrů, nebo zadáním únikové sekvence. V systému Unix je obvyklé Ctrl-], tj. podržení klávesy Ctrl a současné stisknutí pravé hranaté závorky, v systémech jiných (např. implementacích pro MS-DOS) to mohou být jiné vyhražené klávesy či jejich kombinace (telnet to zpravidla ohlásí při navázání spojení, resp. je tato informace obsažena v manuálu). Program telnet se v takovém případě ohlásí2 svou identifikací telnet> a dovolí uživateli zadat na řádku příkaz. Nejužitečnější příkazy použitelné v takové situaci jsou následující:

open adresa
otevření spojení na počítač se zadanou adresou;
close
zavření spojení;
quit
ukončení činnosti telnetu;
z
odložení telnetu a vyvolání uživatelského rozhraní (shell) na místním stroji (uživatel tak má možnost vyvolávat místní programy, zpracovat data a poté se vrátit k rozdělanému vzdálenému připojení);
!příkaz
vyvolání příkazu na lokálním stroji a poté návrat k rozdělanému spojení;
send
je příkaz vysílající speciální znaky vzdálenému počítači, resp. na něm běžící aplikaci; jako parametr se dále uvádí např. escape, který vysílá únikovou sekvenci vzdálenému počítači; ip vyšle signál požadující zastavení a ukončení běžícího procesu na vzdáleném stroji; ao přikazuje vzdálenému systému zrušit všechen výstup, který zrovna čeká na vyslání přes síť (vzhledem k rychlosti resp. průchodnosti sítě může docházet ke značným zpožděním přenosu za vlastním zpracováním dat);
?
vypisuje stručnou pomocnou informaci.

Jakmile je telnet ve stavu čtení příkazu ze své příkazové řádky, je možné jej suspendovat standardními prostředky systému (Ctrl-Z) a vyvolat jiné telnet spojení. Je tak možné simulovat připojení několika vzdálených počítačů zaráz, i když za horších podmínek, než to dovolují na oknech založená prostředí.

Program telnet umožňuje i napojení na počítače provozující systém VM (např. univerzitní Hitachi či pražská IBM Akademické iniciativy IBM), avšak díky speciálním vlastnostem terminálů IBM 3270 jen v řádkovém režimu. Pro plnou obrazovkovou práci existuje analogie telnetu, program tn3270, který simuluje terminál 3270 a umožňuje plnohodnotné napojení na systémy VM i z prostředí Unixu, resp. systémů založených na obdobné práci s terminály.

Oba výše zmíněné způsoby vzdáleného připojení teoreticky umožňují připojení odkudkoli kamkoli, praktická použitelnost však závisí na způsobu propojení (rychlostí linek a celkové délce cesty) i okamžitých podmínek v síti (okamžité zátěže). V nepříznivé konstelaci může docházet ke značnému prodloužení doby odezvy, které může v extrémních případech způsobovat i časté rozpojování navázaného spojení. Zejména je v tomto ohledu citlivý systém SCO Unix na počítačích 386 či 486, který je při velkých zátěžích sítě a větších vzdálenostech na hranici použitelnosti (hovoříme zde o spojení ze zahraničí, mezi v tuzemsku umístěnými stroji potíže tohoto typu dost dobře nastat nemohou). Narazíme-li na takovou situaci, pomůže velmi často nejprve se napojit na některý ze strojů, který není takto citlivý (např. systémy na strojích SUN, či jiné verze Unixu na PC), a teprve z něj provést napojení na cílový stroj. Jedním ze strojů, který může v nouzové situaci vypomoci, je univerzitní terminálový server s adresou telnet.muni.cz3; není vyloučeno, že tento druh služby bude zřízen jako speciální účet na některém z regulérních počítačů (v takovém případě na něm nebude nutná speciální registrace).

setting
1 Autorizace přístupu tímto způsobem je také relativně únosným způsobem zprostředkování přístupu k vlastnímu účtu někomu dalšímu, na rozdíl od předávání hesla komukoli dalšímu, což je praktika zcela zavrženíhodná a zasluhující si jedině odebrání práv používat výpočetní systémy.
... zpět do textu
2 Je-li otevřených víc telnetovských připojení jedno z druhého, ohlásí se takto připojení, které bylo otevřeno jako první, tj. připojení nejblíže uživateli. Příkaz set escape dovoluje zadat jinou únikovou sekvenci a jednotlivá spojení od sebe odlišit, je-li to třeba.
... zpět do textu
3 Při použití terminálového serveru je však potřeba se na něj předem registrovat stejným způsobem jako pro jeho použití na napojení pomocí modemu.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011