\"/
\"/ \"/    

Nový centrální server Masarykovy univerzity

Bohuslav Moučka, Luděk Matyska, FI MU, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 3, leden 1996
Citace: B. Moučka, L. Matyska. Nový centrální server Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 3, s. 1-2.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

V listopadu loňského roku byl uveden do provozu nový centrální počítač Masarykovy univerzity, který má zajistit potřeby MU v oblasti moderních informačních technologií. Jedná se o počítač SPARC Server 1000 se čtyřmi procesory SuperSPARC s frekvencí 50MHz, 384MB operační paměti a 8GB diskového prostoru na vnitřních discích. Počítač je umístěn na ÚVT MU, jeho adresa je dior.ics.muni.cz a je přístupný výhradně prostřednictvím počítačové sítě.

Na počítači je instalován operační systém Solaris 2.4 v úplné verzi, včetně vývojového prostředí. Součástí instalace jsou i kompilátory jazyka C a Fortran 77. Dále je nainstalována řada public domain programů, především pro oblast informačních služeb. Jednotlivé programy nebo skupiny programů jsou přístupné po zadání příkazu module add <jméno>, kde <jméno> je jméno požadovaného modulu. Seznam všech instalovaných modulů lze získat příkazem

     module avail

Seznam aktivních modulů lze vypsat příkazem

     module list

K pravděpodobně nejdůležitějším nainstalovaným modulům patří:

     info-services    síťové informační služby, především programy MosaicNetscape
viewers programy pro zobrazení grafických informací
tex TeX (viz článek L. Matysky v tomto čísle Zpravodaje)
gcc kompilátor jazyka GNU C++
maple algebraický systém Maple V
news programy pro přístup k netnews

Účet na počítači dior může být zřízen každému zaměstnanci i studentu MU postupem obdobným zřízení účtu na terminálovém serveru. Žádosti o zřízení účtu přijímá ing. Kolovratníková na adrese renata@icsteckamuniteckacz.

K počítači dior je připojeno externí diskové pole s kapacitou cca 19GB1; podle potřeb může být kapacita on-line disků ještě zvýšena. Významná je proto i úloha počítače dior jako víceúčelového souborového serveru.

Na počítači jsou rovněž uloženy kopie většiny programových produktů firmy Microsoft získaných v rámci programu SELECT. Příslušné adresáře jsou přístupné osobám zodpovědným za instalaci na jednotlivých fakultách.

Dále je na počítači dior umístěna část archívu dostupného pomocí ftp na anonymním ftp serveru MU (ftp.muni.czftp.ics.muni.cz). Jeho význam v této oblasti poroste, postupně na něj bude přenesen celý univerzitní ftp archiv. Dior také převzal funkci knihovního serveru MU. Pro přístup do knihovních katalogů MU byl zřízen účet tinlib, pro tento účel zůstává v platnosti alternativní jméno knihovna.muni.cz (Bartošek, M.: Knihovny MU v Internetu, Zpravodaj V/4, 1995). Je zde rovněž umístěn "e-mailový seznam" uživatelů mailbook.

Počítač dior může sloužit všem uživatelům Internetu jako WWWcache, praktický význam má pro ty, kteří pracují v Brně (jsou přímo připojeni na rychlou metropolitní páteř). Efektivní používání WWWcache může znatelným způsobem snížit zatížení dálkových linek a výrazně zpříjemnit práci všem, kteří vyhledávají informace pomocí WWW. Na počítači je nainstalován program uschovávající ve vyhrazeném diskovém prostoru dokumenty, jež si vyžádali z libovolného místa v Internetu uživatelé WWW klientů, které jsou na tuto cache napojeny. WWWcache je nyní nakonfigurována tak, že využívá 1GB diskového prostoru a expirační doba je nastavena na 30 dnů. Znamená to, že vzdálený dokument, který byl čten v posledních 30 dnech, se zobrazí mnohonásobně rychleji, než je obvyklé (pokud mezitím nedošlo k zaplnění diskového prostoru - v tom případě jsou data, ke kterým nebyl nejdelší dobu vyžadován přístup, postupně mazána). Aby bylo možno využít služeb WWWcache, je třeba lokálnímu WWW klientu předat informaci o jejím umístění. Při použití programů Lynx nebo Mosaic v UNIXu je třeba před spuštěním zadat příkazy:

     http_proxy="http://wwwcache.muni.cz:3128/"
gopher_proxy="http://wwwcache.muni.cz:3128/"
ftp_proxy="http://wwwcache.muni.cz:3128/"
export http_proxy gopher_proxy ftp_proxy

V programu Netscape je nutno zvolit v menu položku Options, Preferencies a nakonec Proxies. Objeví se formulář, v němž se do polí Http proxy, Gopher proxyFtp proxy zapíše dior.ics.muni.cz a do polí port na stejných řádcích číslo portu 3128. Při použití programu Doslynx musí soubor doslynx.cfg obsahovat řádky:

     http_proxy=http://wwwcache.muni.cz:3128/
gopher_proxy=http://wwwcache.muni.cz:3128/
ftp_proxy=http://wwwcache.muni.cz:3128/

Pro ty, kteří na svém počítači vhodný WWW klient nemají, bude na dioru zřízen anonymní účet www. Po přihlášení na tento účet se spustí program lynx využívající WWWcache. Pro uživatele bude přístup k informacím přes tento účet výhodnější než přes stávající účet gopher, protože ten neumí s WWWcache spolupracovat.

Informace o omezeních provozu, případně výpadcích diora mohou uživatelé najít na http://www.ics.muni.cz/dior/provoz. Připomínky k provozu diora lze zasílat na adresu root@diorteckaicsteckamuniteckacz.

setting
1 Jedná se o diskové pole RAID 3 se záložním diskem, skutečná kapacita disků je téměř 30GB.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011