\"/
\"/ \"/    

ASŘ, ach ASŘ

Jaroslav Šmarda, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 4, duben 1997
Citace: J. Šmarda. ASŘ, ach ASŘ. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 4, s. 13-14.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

Zastavte se, prosím, na chvíli se mnou v úvahách o obecných problémech úloh hromadného zpracování dat na MU.

Automatizovaný systém řízení MU (ASŘ) už pamatuje mnohé. ASŘ zahrnuje úlohy pro přípravu a vyhodnocení výsledků přijímacího řízení, evidence studentů, prospěchu, DKP, skladů, personálních údajů, objednávek a nevím, na kterou evidenci jsem ještě zapomněl. Zpracováváme účetnictví, mzdy, dohody, ..., přehledy, výkazy a tabulky z různých oblastí administrativy jako podklady pro rozhodovací procesy v systému řízení.

Návrhy (projekty) řešení těchto úloh připravili odborní pracovníci naší univerzity. Programové řešení je vesměs prací útvaru ASŘ ÚVT se systémovou, technickou a síťovou podporou dalších útvarů ÚVT.

Ohlédnutí

Mnozí z vás připravují nebo vkládají data do úloh ASŘ, práce jednotlivých pracovníků na sebe navazují. Závěrem získáváte přehledy, výsledky ze zpracování nebo přístup k detailům uloženým v minulosti do počítače. Máte tedy bezprostřední zkušenosti s ASŘ, a to jak positivní, tak i negativní.

Pokusím se na zpracování mezd přiblížit rozsah úloh ASŘ.

Každý měsíc vstupují do počítačového zpracování personální evidence a do výpočtu mezd tisíce údajů. Uveďme přibližně počty vstupních záznamů při zpracování této oblasti v následující tabulce:

a) vstupní data:

    
  leden 97 únor 97
změny v personální evidenci (počet změněných, resp. zadaných údajů)  82060*   10870 
vstupy do mezd (počet zadaných mzdových složek)  3140   2830 
* v počtu změn za leden 97 jsou i změny generované systémem, které souvisejí se zahájením roku a změny platové tabulky

b) výpočet mezd:

    
  leden 97 únor 97
počet zaměstnanců a pracovníků na dohody celkem  13150   13260 
z toho s neprázdnou výplatou  3130   3150 
počet pracovních poměrů celkem  5650   5800 
z toho "živých"  2720   2780 
počet dohod celkem  19500   19900 
z toho proplacených v lednu a únoru  1920   1640 
počet všech složek mzdy při výpočtu mezd*  22150   21790 
* zadané složky mzdy - dovolená, nemoc, odměna aj., vypočtené složky mzdy - pojištění, daně, dobírka aj.

V tomto rozsahu zpracování se vyskytují chyby vzniklé lidským přehlédnutím a nepřesností při zadávání dat. Z personální evidence jsou vstupy a změny předávány do zpracování mezd. I přes kontrolní programy a testy při přenosu dat vznikají výjimečně rozdíly v obou jmenovaných systémech. K jejich odstranění jsou dohledávány a zadávány opravné údaje (opět vzniká nebezpečí přehlédnutí a následné chyby).

Výsledkem této práce jsou kromě jiných výstupů i výplatní lístky, které všichni pečlivě sledujeme. Nevím, zda lze zcela vyloučit lidskou chybu při zadávání vstupních dat a při jejich dalším zpracování při tak velkém množství údajů. Potom se stává, že právě vy najdete chybu, či nepřesnost na svém výplatním lístku. Výstupy úloh ASŘ tedy vidí mnoho očí. Tím je kontrola výsledků i detailů pečlivější a jen velmi málo chyb a nedostatků unikne pozornosti.

Po více jak 3 letech provozu mezd lze zcela vyloučit algoritmickou chybu při výpočtu mzdových údajů (pojištění, daní, výplaty atd.). Většinu nedostatků na vašich výplatních páskách lze tedy přičíst na vrub "lidského faktoru" v etapě zadávání vstupních údajů a jejich zpracování.

Sledujte mé úvahy o ASŘ ještě z jiného pohledu. Práce s počítačem je pro mnohé zajímavá. Pedagogové i odborní pracovníci pro svou práci potřebují počítač. Po seznámení s databázovými nebo kancelářskými systémy si mnozí z vás vytváří programy pro řešení svých problémů a případně i řeší s využitím počítače problémy vaší katedry nebo fakulty. Všechny fakulty si metodicky řídí zpracování přijímacího řízení. Pak stačí nadšený programátor (pracovník nebo student fakulty), který vytvoří programy pro zpracování přijímacího řízení své fakulty. Při stejném postupu na všech fakultách vznikne 7 různých systémů pro zpracování přijímacího řízení se všemi z toho vyplývajícími komplikacemi. S tímto způsobem řešení úloh ASŘ nemohu souhlasit.

I přes samostatnost fakult jsme jedna organizace, Masarykova univerzita, a řešení úloh pro systém řízení by mělo být jednotné (případně s přihlédnutím ke specifikám fakult v části zpracování výstupů).

Pokuste se představit si i opak; že bych já začal navrhovat a programovat výukové systémy nebo vám radil, jak přednášet či řešit váš odborný problém...

Co a jak dál ...

Pokud jste našli trpělivost a sledovali mé úvahy až k těmto řádkům, slibuji vám, že příští povídání bude zajímavější. Chci se věnovat zejména ekonomické oblasti. Pokusím se zhodnotit vývoj za poslední období (řada z vás se jistě doslechla mnoho "zaručených" zpráv o novém ekonomickém systému) a předložit různé pohledy na další vývoj této oblasti. Předkládáme spolu s Fakultou informatiky návrh řešení úloh ekonomické oblasti. Nezbytná je metodická spolupráce ekonomů fakult a rektorátu při návrhu systému. Záměrem je připravit jednotný systém zpracování ekonomických informací na všech fakultách a pracovištích naší univerzity, který obsáhne řešení požadavků vedoucích i odborných pracovníků ze tří základních úrovní:

Probíhá výběrové řízení pro výběr externí firmy pro řešení systému včetně zakoupení základního software, nad nímž bude vlastní ekonomický systém školy vybudován. O tom všem podrobněji v příštím čísle.

Vytvoření nového systému pro zpracování ekonomických informací pokládáme v tomto roce za hlavní úkol ve vývoji ASŘ. Chtěli bychom vás v průběhu celého roku informovat o postupu projektových prací a realizaci systému.

(... pokračování)
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011