\"/
\"/ \"/    

Ekonomický subsystém IS MU

Jaroslav Šmarda, Ivan Jedlička, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 2, prosinec 1997
Citace: J. Šmarda, I. Jedlička. Ekonomický subsystém IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 2, s. 12-13.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

V minulém ročníku Zpravodaje ([1], [2]) jsme vás seznámili s historií vývoje ASŘ v ekonomické oblasti informačního systému Masarykovy univerzity (dále jen IS MU). V dnešním článku vám přiblížíme jeho další vývoj v roce 1997.

První verze ekonomického softwaru firmy Magion byla nainstalována 13. května 1997. Po výběrovém řízení a zakoupení centrální části systému pro zpracování ekonomických informací postupně vznikaly návrhy číselníků, členění nákladové analytiky, návrhy řešení přístupových práv uživatelů atd. Metodické návrhy odborných pracovníků MU byly konzultovány prakticky se všemi vedoucími ekonomických oddělení fakult. Mnohé se několikrát měnilo, než byla nalezena vyhovující varianta řešení. Programátoři firmy Magion trpělivě sledovali naše návrhy, přicházeli s vlastními řešeními, ale hlavně realizovali naše návrhy a přání.

V červnu 1997 byli jmenování členové řešitelského týmu a oponentní rady. Členové řešitelského týmu se rozdělili do pracovních skupin pro řešení následujících úloh: závazky a pohledávka, banka, pokladna a drobné vydání, objednávky, sklady a číselníky. Pro jednání řešitelského týmu byly připraveny na začátku prázdnin koncepční návrhy pro jednotlivé úlohy ekonomické oblasti IS MU. Zásadní návrhy a záměry byly po projednání v řešitelském týmu předkládány oponentní radě k připomínkám.

Dlouho se v diskuzích střetávaly návrhy na strukturu číselníku pracovišť. Ekonomický úsek rektorátu navrhl číselníky činností, účetní rozvrh a typy dokladů. Návrhy byly konzultovány s experty MŠMT, aby po zahájení rutinního provozu již nedocházelo ke změnám v náplni základních číselníků. Řešitelský tým nakonec navrhl číselník pracovišť v členění FF 11 22 33 44, který bude pro jednotlivé oblasti IS MU využíván jen v dohodnuté hloubce členění. Pro ekonomickou oblast v členění FF 11 22, kde FF je číslo fakulty a 11 22 vnitřní organizační členění fakulty. Pro personální evidenci zůstane ještě v roce 1998 číslování pracovišť podle stávajícího číselníku. Číselník pracovišť musí poskytovat tolik verzí, kolik je na něj pohledů (pohled dle Statutu MU, Organizačního řádu MU, personální evidence, evidence studenta, WWW atd.). Struktura číselníku pracovišť musí umožnit sledování nákladů a výnosů podle představ ekonomů rektorátu MU i jednotlivých fakult.

Upravená verze softwaru byla nainstalována 11. září 1997. Do dnešních dnů bylo nainstalováno dalších 12 opravených a rozšířených verzí, které postupně umožňují zadávání a členění nákladů a výnosů podle přání našich metodiků a pracují s číselníky podle našich představ. Jednotliví uživatelé z fakult vidí na obrazovkách pouze svoje data a mají přístup pouze ke svým zakázkám, pracovištím, fakultním účtům atd. V nastavení přístupových práv však zbývá ještě hodně práce, kterou musíme ukončit před zahájením rutinního provozu.

Postupně vzniká dokumentace systému. Na úvodní studii navázaly metodické návrhy struktur číselníků a jejich vlastností. Koncepční návrhy řešení jednotlivých úloh a projekt E.1. - Zavedení úloh ekonomické oblasti IS MU do provozu k 1.1.1998 schválený oponentní radou obsahují základní záměry řešení, na které navážou podrobné metodické pokyny pro zpracování jednotlivých úloh. Zde je většina práce teprve před námi.

V současné době probíhá školení pracovníků MU, kteří budou se zaváděným systémem pracovat. Školitelé přednáší obsluhu obrazovek, zadávání sestav a celkovou práci se systémem. Metodické pokyny pro zpracování ekonomických informací by měly doplnit znalosti odborných pracovníků rektorátu a fakult. Součástí školení je naplnění číselníku zakázek, číselníku fakultních účtů, přidělování přístupových práv, zadávání prvotních dokladů a vyvolání sestav a přehledů.

3. listopadu 1997 byl za přítomnosti a vydatné pomoci pracovníků firmy Magion zahájen zkušební provoz. Do té doby jediná databáze byla zkopírována a ekonomický software nyní zajišťuje zpracování dat na dvou databázích. Ostrá databáze slouží realizaci zkušebního provozu na Fakultě informatiky, Přírodovědecké fakultě a rektorátu MU a jsou zde připravovány číselníky pro rutinní provoz od 1.1.1998. Cvičná databáze slouží testování a je přístupná všem pracovníkům ekonomických oddělení, ÚVT a řešitelského týmu. V rámci zkušebního provozu přebíráme již výpisy z Komerční banky.

Mnohé je již za námi, ale větší kus cesty máme stále ještě před sebou. Je jen na nás všech, kteří máme něco společného s ekonomikou na MU, s jakými těžkostmi zbývající část cesty překonáme.

Literatura

[1] J. Šmarda. ASŘ, ach ASŘ. Zpravodaj ÚVT MU, 1997, roč. VII, 1997, č. 4.
... zpět do textu
[2] J. Šmarda. Opět ASŘ. Zpravodaj ÚVT MU, 1997, roč. VII, 1997, č. 5.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011