\"/
\"/ \"/    

Intranetový server Informačního systému MU

Jaroslav Měcháček, Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník XI - číslo 1, říjen 2000
Citace: J. Měcháček, J. Kohoutková. Intranetový server Informačního systému MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 1, s. 4-7.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

V posledních několika málo letech nabyl pojem Informační systém MU na popularitě měrou dříve neobvyklou: stále častěji je k zaslechnutí nebo k zahlédnutí v psaném textu ve všech českých pádech a číslech i cizojazyčně. Vymezení pojmu přitom není jednoznačné. V užším slova smyslu označuje informační systém dostupný uživatelům od jara 1999 na internetové adrese http://is.muni.cz, o němž podrobně pojednává řada článků, ve Zpravodaji např. [5]. V širším a historicky původním slova smyslu se pod Informačním systémem MU rozumí soubor subsystémů zpracovávajících data MU s celouniverzitním rozsahem (z dokumentace viz např. články ve Zpravodaji [1], [2], [3]). V tomto článku budeme chápat Informační systém MU ve druhém ze zmíněných významů a představíme jeho nový intranetový subsystém.

Motivace

Podobně jako potřeba vybavit MU studijním informačním subsystémem, který bude co nejšířeji přístupný uživatelům, iniciovala vznik subsystému is.muni.cz, je stále aktuálnější potřeba rozšiřovat přístup uživatelů z MU (v obecnosti: všech osob majících pracovní nebo studijní vztah k MU) i k dalším datovým celkům, udržovaným v celouniverzitních databázích.

Rozsáhlou databází MU, nezbytnou pro chod univerzity, je integrovaná celouniverzitní databáze personálně-mzdových a ekonomických dat, kterou vyvíjí a udržuje ÚVT MU od svého založení v roce 1979. Podrobněji rekapitulovat vývoj této databáze není předmětem tohoto článku, poznamenejme pouze, že v roce 1992 přešla pod databázový stroj Informix, od ledna 1998 je ekonomická část spravována ekonomickým systémem Magion (s návaznými ekonomickými aplikacemi řešenými v ÚVT MU - viz článek [4]), v průběhu roku 1998 byl s ekonomikou pod systémem Informix integrován personálně-mzdový subsystém (opět vyvinut v ÚVT MU). V letošním roce se informixovská databáze rozšiřuje o data počítačové studovny MU1 a vývoj do budoucna se jistě nezastaví.

Na takto rozsáhlou a strukturovanou databázi se již řadu měsíců snášejí požadavky na zpřístupnění těch či oněch typů údajů a funkcí více a více uživatelům, jimž limitně vyhovuje jako jediné schůdné řešení nevyžadující jiné než typické vybavení koncové uživatelské stanice - konkrétně autentikovaný přístup přes standardní WWW rozhraní, který vyžaduje na straně klienta pouze webový prohlížeč podporující protokol https. Diskuse nad způsobem řešení a konkrétními realizačními nástroji provázejí ÚVT MU po celý letošní rok a vyjádřením jejich současného stavu je nový celouniverzitní intranetový systém Inet MU, umístěný na serveru inet.muni.cz.

Informační obsah serveru

Ze struktury a obsahu informixovské databáze, jak byly naznačeny v předchozí části, vyplývá základní členění informačního obsahu Inetu: jeho prvotním smyslem a cílem je zpřístupnit vybrané datové celky a aplikace

Každá z uvedených odrážek i jejich výčet ústí do tří teček; smyslem tohoto příspěvku (a zároveň i vstupní stránky Inetu, na níž je obsah serveru uveden) je naznačit zamýšlené směry dalšího vývoje a vyvolat diskusi, která by jej soustavně ovlivňovala. V době uvádění Inetu ve známost formou psaní tohoto článku je v něm dostupná první pozornost ÚVT, určená řešitelům grantů a obecně nositelům zakázek na MU - výpis ekonomických sestav zakázek v podrobném členění příjmů a výdajů.

Inet počítá s čerpáním dat z různých nezávislých databází: například jeho stávající stránky si vybírají data jak z personální databáze MU (v Informixu na stroji bombur.ics.muni.cz), tak z databáze kontaktních osobních dat MU (v SQLServeru na stroji wwwdata.muni.cz)2 a autentikace uživatelů je ověřována v databázi studijního subsystému (v Oraclu na stroji is.muni.cz). Lze však předpokládat, že klíčovým datovým zdrojem pro Inet bude databáze v Informixu. Paralelně s vývojem Inetu proto ÚVT MU v posledních měsících vyvíjel úsilí o dosažení obsahového sjednocení informixovské databáze s dalšími celouniverzitními databázemi tam, kde se datově překrývají3.

Další datové služby

Vedle úkolu poskytnout prostředky pro správu a zpřístupňování dat co nejširšímu okruhu uživatelů je a bude úkolem Inetu poskytovat datové služby dalším systémům. Jednou z prvních služeb tohoto typu je automatický převod fotografií, pořízených pro tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů, z formátu tiff (o průměrné velikosti 76 KB a rozměrech cca 159 x 193 bodů) na formát jpeg (o velikosti cca 4,9 KB a rozměrech 139 x 169 bodů). Takto upravené fotografie jsou vhodnější pro zobrazování ve www prohlížeči, proto jsou použity jak na stránkách Inetu, tak na osobních stránkách zaměstnanců a studentů MU v systémech www(data).muni.cz.

Do oblasti datových služeb pro další systémy spadá i pročišťování dat celouniverzitní povahy. Inet bude postupně zvýrazňovat vybrané kategorie údajů s cílem plynule získávat od uživatelů informace o změnách a doplňcích. Aktuálně je do vstupní stránky Inetu začleněn výpis osobních kontaktních dat; související číselník adres MU, budovaný dosud pouze jako podpůrný prvek databáze kontaktních dat, bude v plánované budoucnosti využit pro potřeby vedení evidence majetku MU v ekonomickém subsystému.

Technologické řešení

Inet je realizován jako tří-vrstvá architektura. První vrstvu (front end) tvoří tencí klienti (thin clients), jimiž mohou být např. html prohlížeč, mobilní telefon nebo klient napsaný v javě. Střední vrstvu zajištuje aplikační server, poslední vrstva je tvořena databázovými servery.


Intranetový server Informačního systému MU (PostScript)
 

Použitý aplikační server plně podporuje standard Java 2 Platform Enterprise Edition (zkráceně J2EE, viz [6]). Aplikace běžící na tomto serveru jsou napsány v jazyce java (v tomto jazyce je napsán i samotný server) a mohou využívat řadu technologií/API, které J2EE nabízí. Např.:
Enterprise JavaBeans (EJB)
JavaServer Pages (JSP)
Servlets
Java Message Service (JMS)
Java Naming and Directory Interface (JNDI)
JDBC
Java Transaction Api (JTA)
Java Transaction Service (JTS)
XML

Pokud je klient napsán v javě, komunikuje přímo s EJB komponentami na serveru. Tato architektura je použita v případě, kdy klient používá velmi členité a dynamické rozhraní, které lze za použití běžného prohlížeče a jazyka html realizovat jen velmi těžko.

Pro většinu aplikací je jako klient dostačující html prohlížeč. V tomto případě jsou dokumenty generovány dynamicky s využitím technologie XML/XSL. Tento způsob jednak umožňuje oddělit aplikační část od prezentační a dále velmi zjednodušuje konverzi dokumentu do různých dokumentových formátů, jako jsou html, pdf či wml.

Uživatelský přístup

Inet MU je na https://inet.muni.cz4 dostupný všem uživatelům, kteří mají přiděleno vstupní heslo do subsystému https://is.muni.cz/auth. K přihlášení mohou použít tři varianty přihlašovacího uživatelského jména (loginu):

Vývoj Inetu zajišťují v ÚVT MU skupina ASŘ a skupina WWW a multimédia ve spolupráci s Útvarem systémového řízení a organizace RMU. Jejich společnou adresou pro diskusi o Inetu je ismu@icsteckamuniteckacz, předpokládá se však, že s postupným vývojem a rozšiřováním Inetu budou v budoucnu zakládány další adresy pro diskuse a uživatelskou podporu u specializovaných podskupin aplikací.

Literatura

[1] J. Šmarda. ASŘ, ach ASŘ. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. 7, č. 4, s. 13-14.
... zpět do textu
[2] J. Šmarda. Opět ASŘ. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. 7, č. 5, s. 16-17.
... zpět do textu
[3] J. Šmarda, I. Jedlička. Ekonomický subsystém IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. 8, č. 2, s. 12-13.
... zpět do textu
[4] J. Šmarda, I. Jedlička. Ekonomický subsystém IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. 8, č. 2, s. 12-13.
... zpět do textu
[5] M. Misáková. Informační systém Masarykovy univerzity další generace. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. 9, č. 3, s. 12-15.
... zpět do textu
[6] http://www.javasoft.com/j2ee/
... zpět do textu
[7] D. Rohleder. Certifikační autorita Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. 10, č. 5, s. 14-18.
... zpět do textu
setting
1 viz článek P. Pištěka a R. Peši Počítačová studovna MU zahájila v tomto čísle
... zpět do textu
2 viz článek J. Ocelky Celouniverzitní databáze kontaktních údajů - včera, dnes a zítra v tomto čísle
... zpět do textu
3 viz článek I. Jedličky Blýskání na časy centrální evidence osob na MU v tomto čísle
... zpět do textu
4 Certifikát zabezpečeného protokolu https je vydán certifikační autoritou MU, stačí tedy, má-li uživatel do svého prohlížeče naimportován certifikát autority MU (viz také [7]).
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011