\"/
\"/ \"/    

Masarykova univerzita na pomoc zdravotně postiženým

Renata Ochranová, FI MU
Ročník V - číslo 3, leden 1995
Citace: R. Ochranová. Masarykova univerzita na pomoc zdravotně postiženým. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 9-10.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

Dnes existují znalosti a dovednosti, které umožňují každé zemi, aby odstranila bariéry, které vylučují postižené lidi ze života jejich společnosti. Každý národ dnes může otevřít všechny instituce i systémy všem lidem.

Charta na 80. léta (Winnipeg, Kanada, 1980)

Skupina pracovníků Fakulty informatiky MU, Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty a Katedry aplikované matematiky Přírodovědecké fakulty MU se rozhodla spojit své úsilí a své profese k tomu, aby pomohli zdravotně postiženým studentům a zdravotně postiženým lidem vůbec.

Fakulta informatiky je nejmladší fakultou Masarykovy univerzity. Zahájila svou činnost 1.září 1994 s naplněnými všemi ročníky magisterského studia, bakalářským i doktorandským studiem. Vychovává odborníky v informatice a učitele výpočetní techniky na středních školách. Počítače, počítačové systémy a počítačové sítě jako nástroje zpracování informací jsou i pracovními nástroji učitelů, studentů a zaměstnanců. Počítače a počítačové sítě představují současně zařízení, která mohou mnoho znamenat pro zdravotně postiženého člověka: počítač může být jeho společníkem, prostředkem zábavy, léčebným prostředkem, pracovním prostředkem a zdrojem cenných informací, zejména dává-li možnost připojení do sítí. Práce s počítačem patří k těm činnostem, které je možné vykonávat doma a na různých intelektuálních úrovních (od jednoduchých prací s databázemi a jinými systémy, přes počítačovou sazbu až po vývoj a údržbu náročného softwaru).

Na Pedagogické fakultě byl v červnu letošního roku akreditován studijní obor speciální pedagogika (v magisterském i bakalářském studiu) a vznikla nová katedra - Katedra speciální pedagogiky.

Na Přírodovědecké fakultě se někteří pracovníci Katedry aplikované matematiky zabývají otázkami přístupnosti učeben pro tělesně postižené studenty.

Spolupráce pracovníků zmíněných tří pracovišť má tři základní cíle:

Klasický způsob integrace zdravotně postižených do výuky

Vedení FI MU navázalo kontakt s ředitelstvím Ústavu sociální péče pro postiženou mládež v Brně, Kociánka 2. Tento ústav s celostátní působností nabízí mimobrněnským zájemcům o studium na FI ubytování i péči. Postižení studenti mohou studovat podle individuálních studijních plánů, v jejichž přípravě se spojuje FI se sekcí matematika PřF; podrobnosti o možnostech studia jsou publikovány v učitelských novinách nebo v brožurce o studiu na FI MU, která je středoškolským studentům k dispozici.

Vedle běžné výuky budou na FI organizovány specializované kurzy - např. počítačové sazby, účetnictví, práce s databázemi atd.

Za pomoci zástupců sekce matematika PřF jsou zároveň řešeny otázky bezbariérového přístupu.

Příprava pedagogů pro výuku zdravotně postižených

Ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PedF MU budou do výuky studentů učitelství výpočetní techniky FI MU postupně zařazovány přednášky, které připraví studenty na práci se zdravotně postiženou mládeží.

Při přípravě takto pojatých osnov a náplně předmětů se počítá se spoluprací se zahraničními školami, kde mají s touto prací zkušenosti.

Společná práce již probíhá, na obou fakultách je do ní zapojeno několik diplomantů, kteří se na tuto problematiku zaměřili. V rámci studentských projektů a diplomových prací je možné testovat existující software pro zdravotně postižené, upravovat zahraniční pro naše potřeby i vytvářet software nový.

Informační technologie pro zdravotně postižené

Problémem zdravotně postižených je především imobilita a nutnost speciálních pedagogických postupů, které často nebývají v blízkosti postiženého k dispozici. Dalším problémem je nedostatek kontaktu s podobně postiženými i se zdravými a nedostatek informací (o nadacích pro zdravotně postižené, o zdravotnických pomůckách atd.).

Cestu k řešení těchto problémů může nabídnout informatika

- to všechno zejména prostřednictvím počítačových sítí. Možnosti připojení specializovaných škol a jednotlivců do lokálních, ale i mezinárodních sítí existují v omezené míře již nyní. Zdravotně postižení a ti, kteří o ně pečují, však o těchto možnostech málo vědí; je tedy třeba se na tuto oblast zaměřit.

Budování sítě CESNET - české části mezinárodní počítačové sítě INTERNET - již přináší výsledky a slibuje propojení středních škol v ČR během jednoho roku. Kolektiv MU začíná proto spolupracovat na tvorbě výukových programů provozovaných po sítích, způsobech přístupu k informacím a přípravě kurzů pro výuku na dálku.

Přístup do počítačových sítí může zdravotně postiženým lidem výrazně změnit, ulehčit a zpříjemnit život.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011