\"/
\"/ \"/    

Maple V - nové možnosti používání

Jiří Hřebíček, FI MU
Ročník V - číslo 3, leden 1995
Citace: J. Hřebíček. Maple V - nové možnosti používání. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 13-14.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

V roce 1994 byla zakoupena celouniverzitní licence na známý systém počítačové algebry Maple V. Mohou jej užívat na všech pracovištích univerzity jak zaměstnanci, tak i studenti. První informace o Maplu V verze 2.0 přinesl ve Zpravodaji v květnu loňského roku článek J.Slováka, kde byly popsány základní funkce Maplu. Koncem loňského roku obdržela universita novou, 3. verzi Maplu V pro všechny univerzitní počítačové systémy. Na Fakultě informatiky jsme využívali její windowsovskou verzi v kurzu "Úvod do systémů počítačové algebry" pro studenty 5. ročníku, kteří studují učitelský obor matematika-výpočetní technika.

Jaká zlepšení přinesla nová verze Maplu? Byl zvýšen její uživatelský komfort, zefektivněny algoritmy pro výpočet určitých i neurčitých integrálů, řešení algebraických a diferenciálních rovnic, Laplaceovu a inverzní Laplaceovu transformaci, výpočet speciálních matematických funkcí atd. Dále byly odstraněny chyby z předešlé verze, které se vyskytovaly při zjednodušování výrazů, operacích s mocninami výrazů s racionálními exponenty a v řešení soustav rovnic se singulárními maticemi. Rovněž byly zlepšeny grafické možnosti Maplu pro vizualizaci funkcí.

Některé nové možnosti Maplu objasníme na verzi, která pracuje v operačním systému MS-DOS ve Windows. Maple vytváří ve Windows speciální okno, tzv. zápisník (worksheet), které má tři oblasti:

Dále je možno do zápisníku vkládat grafy, které Maple vytváří zvlášť ve speciálních grafických oknech, která se odlišují pro 2D a 3D grafy a pro 2D a 3D animaci.

Připomeňme, že mapleovský zápisník se automaticky ukládá do souboru s příponou .ms (např. zapisnik.ms, kde zapisnik je jméno souboru) ve speciálním mapleovském tvaru zápisu a tento soubor lze opět načítat a  používat nejen na stejném, ale i na jiném počítači, než na kterém byl vytvořen. Mapleovský zápisník je možno také automaticky uložit do textového souboru, k jehož jménu se přidá přípona .in (např. text.in, kde text je jméno souboru). V tomto souboru textová oblast začíná znakem #, vstupní oblast začíná znakem > a výstupní oblast se do souboru nepřevede. Takto vytvořený textový soubor může být opět načten Maplem. Řádky, které začínají znakem #, se převedou jako textová oblast, řádky začínající znakem > se převedou jako vstupní oblast. Pak stačí načtený soubor v Maplu přepočítat a obdržíme původní tvar zápisníku.

Nejvýhodnější z pohledu psaní článků a knih je export zápisníku do tvaru LaTeXovského souboru. Výhodou tohoto exportu je, že matematické formule a vzorce z výstupní oblasti zápisníku se převedou do LaTeXovského zápisu, přičemž se rozsáhlé matematické výrazy automaticky rozdělí. Export zápisníku do LaTeXovského souboru se provede pouhým přidáním přípony .tex ke jménu souboru (např. clanek.tex, kde clanek je jméno souboru), do něhož se má uložit zápisník. S takto vytvořeným souborem můžeme již běžně pracovat v LaTeXu.

Podrobnější informace o všech rozšířeních ve 3. verzi Maplu vůči předchozí 2. verzi jsou uvedeny v zápisníku uloženém v souboru update3.ms v podadresáři LIB adresáře MAPLEV3, kde je standardně uložen Maple. V tomto adresáři jsou ještě dva důležité zápisníky uložené v souborech quiktour.ms respektive qtoureng.ms, kde je popsána nová verze Maplu z obecného pohledu, respektive z pohledu jejího použití pro vědce a inženýry. Doporučuji všem, kteří začínají používat Maple, aby si nejprve výše uvedené zápisníky prostudovali. Získají tak informace nejen o základních funkcích Maplu a jeho programovacím jazyce, ale také návod, jak používat v Maplu nápovědu (help), která je největším zdrojem aktualizovaných komplexních informací o celém Maplu.

Důležitou součástí nové verze je tzv. "share" knihovna, která je uložena v podadresáři SHARE adresáře MAPLEV3. Sestává z mapleovských procedur napsaných v mapleovském programovacím jazyce, zápisníků a dalších dokumentů, které vytvořili uživatelé Maplu. V "share" knihovně jsou uloženy soubory, které mají různou příponu:

Soubory, které nemají příponu, obsahují zdrojové texty mapleovských procedur napsané v mapleovském programovacím jazyce. Tyto procedury jsou uživatelům Maplu k dispozici, aby si je mohli prostudovat, případně i modifikovat. V nové verzi je cca 25 mapleovských aplikačních balíků (packages) uložených v podadresářích adresáře SHARE, 50 samostatných procedur, 50 zápisníků a dalších 25 PostScriptových, LaTeXovských a TeXovských článků popisujících tyto procedury a balíky. Podrobné informace o jednotlivých balících "share" knihovny můžeme získat následovně:

balík    mapleovský dotaz
Algebra ?share,algebra
Analýza (Calculus) ?share,analysis or
?share,calculus
Automatické derivování ?share,autodiff
Kombinatorika ?share,combinat
Inženýrské aplikace ?share,engineer
Grafika a Geometrie ?share,graphics or
?share,geometry
Lineární algebra ?share,linalg
Teorie čísel ?share,numtheory
Numerické metody ?share,numerics
Programování ?share,programming
Vědecké aplikace ?share,science
Statistika ?share,statistics
Systémové prostředky ?share,system

O každé proceduře nebo balíku v "share" knihovně lze získat podrobné informace, které jsou uvedeny v mapleovské nápovědě. Uživatelé, kteří chtějí přispívat do "share" knihovny, jsou vítáni. Pokud se chcete dozvědět další informace, kontaktujte autora článku (e-mail: hrebicek@informaticsteckamuniteckacz).

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011