\"/
\"/ \"/    

Brněnský uzel v provozu

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník II - číslo 3, leden 1992
Citace: P. Pištěk. Brněnský uzel v provozu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 1-2.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Dne 12.12.1991 byl na ÚVT MU slavnostně uveden do provozu počítač HDS 6660, získaný pro univerzitu jako dar od firmy Hitachi Data Systems. Zahájení provozu tohoto počítače - brněnského uzlu sítě EARN/BITNET - se zúčastnili zástupci firmy Hitachi Data Systems, rektor MU, akademičtí funkcionáři vysokých škol z ČR a zástupci sdělovacích prostředků. Součástí slavnosti byl rovněž seminář o stavu projektu akademické počítačové sítě (APS) v Brně.

Co předcházelo

Po předchozím jednání s rakouskou pobočkou firmy Hitachi Data Systems (viz Zpravodaj II/2) byl počítač HDS 6660 dovezen na Masarykovu univerzitu 4.11.1991.1 Po ustavení a oživení originálních komponent, tj. procesoru a diskových pamětí, se přikročilo ke kompletaci sestavy periferiemi, převzatými od počítače EC-1027. Šlo zejména o terminály, tiskárnu a teleprocesor. Na úspěšné oživování hardwaru bezprostředně navazovala instalace operačního systému a dalších programových komponent. Vzhledem k tomu, že k 11.12.1991 byla přislíbena registrace uzlu sítě EARN na Masarykově univerzitě, bylo nutno učinit rozhodnutí, zda provoz uzlu zahájit na novém nebo na starém počítači. Důvěryhodné chování počítače Hitachi během instalace nás vedlo k závěru zahájit provoz uzlu přímo na novém počítači, a to i za cenu některých dílčích provizorií (např. dočasného připojení vzdálených terminálů na PřF prostřednictvím EC-1027).

Zkušební provoz

Od 12.12.1991 probíhal zkušební provoz, kdy uživatelé mohli pracovat od 8 do 18 hodin. V jeho průběhu se ukázalo, že počítač HDS 6660 splňuje předpoklady, s nimiž byl instalován, jak po stránce výkonu (procesor je 6-10krát rychlejší než EC-1027), tak v kompatibilitě a spolehlivosti. Provoz elektronické pošty se během prvních dnů (po instalaci nových tabulek v partnerských počítačích sítě) stabilizoval a poskytuje plné služby, jak je znají např. uživatelé terminálů počítače IBM 3090, ovšem s podstatně lepší dobou odezvy.

Současný stav

Od 2.1.1992 je uzlový počítač provozován na dvě směny. Uživatelské terminály jsou funkční od 8.00 do 21.30, kromě doby pravidelné údržby v úterý od 14.00 ( v této době probíhá i údržba na národním uzlu CSEARN). Veřejně přístupné jsou dva terminály v terminálové místnosti IBM v přízemí na Burešově 20 od 8 do 16 hodin. Mimo tuto dobu lze použít terminálů na sále počítačů v suterénu; tam je také zatím jediný osobní počítač, umožňující přenesení dat z HDS 6660 na diskety 51/4". Další dva lokální terminály jsou na katedře matematické informatiky v 6.poschodí. Na přírodovědecké fakultě je instalován vzdálený terminálový komplex s 6 terminály na katedrách astronomie, fyziky pevné fáze, analytické chemie, fyzikální chemie a genetiky. Intenzívně se pracuje na propojení UNIXového prostředí s HDS 6660 pro potřeby distribuce elektronické pošty v APS. Zejména touto cestou by se měla dostávat elektronická pošta na fakulty. Kromě toho existuje možnost připojit jednotlivý osobní počítač přímo k uzlu EARN pomocí pevné linky a modemů. ňeší se také varianta přímého přístupu k uzlovému počítači přes komutované telefonní linky.

Možnosti využití HDS 6660

Počítač nyní pracuje v následující sestavě:

Sestava se bude postupně rozšiřovat o další periferie, zejména diskové paměti a tiskárny ze sestavy EC-1027. Je provozován operační systém SVM 3.5 (zhruba odpovídá VM/SP rel. 3), umožňující každému uživateli pracovat s 16 MB virtuální paměti. Jsou k dispozici kompilátory jazyků FORTRAN 77, COBOL, C a Assembler. V jednom z virtuálních strojů bude dostupný také operační systém OS/SVS. Zkušenosti ze zkušebního provozu ukazují, že kromě plnění funkce uzlu elektronické pošty může být počítač HDS 6660 použit i k řešení náročnějších úloh, např. z oblasti vědeckotechnických výpočtů, které přesahují možnosti osobních počítačů a dostupných pracovních stanic.

Jak se stát uživatelem

Zájemce o využití HDS 6660 musí navázat kontakt se systémovými programátory, aby se s nimi dohodl na uživatelském jménu (userid - obvykle příjmení), hesle (max. 8 znaků) a příp. speciálních požadavcích (např. rozšíření diskového prostoru pro zpracování větších úloh). Požadavek lze sdělit osobně (což je optimální v nestandardních případech), písemně nebo telefonicky na adrese

RNDr. Oldřich Sapák nebo
RNDr. Petr Pištěk
Burešova 20 (5. patro vpravo)
tel. 757000/374

Registrovaní uživatelé mohou své připomínky s výhodou zasílat pomocí elektronické pošty na adresy SAP@CSBRMU11 nebo PP@CSBRMU11. Pro ty, kdo nepotřebují pravidelně pracovat s elektronickou poštou a nechtějí svůj vlastní virtuální stroj, je k dispozici (podobně jako na IBM 3090) "univerzální schránka" MUBOX, kterou obsluhuje dr. Černý v terminálové místnosti IBM. Současní uživatelé IBM 3090 mohou zajistit přesměrování své pošty, posílané na CSPUNI12, na svoji novou brněnskou adresu pomocí příkazu

     TELL MAILER FORWARD ADD userid@CSBRMU11

zadaného na IBM 3090.

setting
1 "Nejtěžší" operací celé instalace bylo celní řízení, neboť 5.11. musel být počítač opět naložen, "předložen" na celnici v úředních hodinách (celkem asi 2,5 tuny) a opět složen na ÚVT MU.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011