Logo MU Dublin Core Czech

Charakteristika Dublin Core

Dublin Core je soubor metadatových prvků, jehož záměrem je usnadnit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně byl vytvořen jako popis zdrojů na WWW sestavený přímo autorem, postupně ale zaujal instituce zabývající se formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, vládní agentury a komerční organizace.

Charakteristiky, které staví Dublin Core do pozice předního kandidáta pro popis elektronických zdrojů, je možné rozdělit do následujících kategorií:

JEDNODUCHOST

Záměrem Dublin Core je, aby byl použitelný jak laiky tak specialisty v oblasti popisu dokumentů. Většina prvků má všeobecně srozumitelnou sémantiku přibližně ve složitosti knihovního katalogizačního lístku.

SÉMANTICKÁ INTEROPERABILITA

Různorodé modely popisu blokují v prostředí Internetu možnost vyhledávání napříč vědními obory. Prosazování všeobecně srozumitelného souboru deskriptorů, které umožní unifikovat ostatní standardy pro určování obsahu dat zvyšuje možnost sémantické interoperability mezi různými systémy v rozdílných oborech.

MEZINÁRODNÍ KONSENSUS

Uvědomění si mezinárodního dosahu zpřístupňování zdrojů na Webu je rozhodujícím momentem pro vývoj efektivní infrastruktury pro zpřístupňování elektronických zdrojů v prostředí globální informační sítě. Dublin Core těží z aktivní účasti a prosazování v asi 20 zemích Severní Ameriky, Evropy, Austrálie a Asie.

ROZŠIŘITELNOST

Dublin Core poskytuje ekonomickou alternativu k podrobnějšímu a složitějšímu modelu popisu, jakým je katalogizace v plném MARC formátu (běžná ve světě knihoven). Navíc v sobě zahrnuje užitečnou flexibilitu a rozšiřitelnost pro kódování struktury a komplikovanější sémantiku, které jsou vlastní bohatším standardům popisu.

MODULARITA METADAT NA WEBu

Různorodost potřeb metadat na Webu vyžaduje infrastrukturu, která podporuje koexistenci vzájemně se doplňujících, samostatně udržovaných souborů metadat. Konsorcium World Wide Web (W3C) začalo s implementací architektury pro metadata pro Web; na podporu rozdílných potřeb metadat pro dodavatele a poskytovatele informací je navrhnutý Rámec popisu zdrojů (Resource description Framework, či RDF). Zástupci iniciativy Dublin Core jsou aktivně zapojeni ve vývoji této architektury a vytvářejí tak digitálním knihovnám perspektivu ovlivnit důležitou složku infrastruktury Webu.

MODIFIKOVATELNOST

Každý prvek v Dublin Core má definici, která by měla být naprosto jasná. Je také ovšem nutné, aby definice prvků uspokojovaly potřeby rozdílných komunit. Tento cíl se dá splnit umožněním modifikovat každý prvek Dublin Core libovolným kvalifikátorem: když není kvalifikátor přítomen, prvek má svůj všeobecně chápaný význam; jinak je definice prvku modifikována hodnotou kvalifikátoru.

Poslední aktualizace: 20. listopad 2006 14:20:28Webmaster