Logo MU Dublin Core Czech

Soubor metadatových prvků Dublin Core, verze 1.1: Referenční popis

Datum vydání: 2004-12-20
Identifikátor: http://dublincore.org/documents/2004/12/20/dces/
Nahrazuje: http://dublincore.org/documents/2003/06/02/dces/
Poslední verze: http://dublincore.org/documents/dces/
Překlad: http://dublincore.org/resources/translations/
Status dokumentu: Toto je DCMI doporučení.
Popis dokumentu: Tento dokument je referenční popis souboru metadatových prvků Dublin Core, verze 1.1.
Poslední změny: Opraveny odkazy na [ISO3166] a [MIME]

Úvod

Soubor metadatových prvků Dublin Core je standard pro informace popisující zdroj napříč doménami. Informační zdroj je "cokoliv co má identitu". Tato definice  je využita v internetovém RFC 2396, "Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax", od Tim Berners-Lee et al. Pro typ zdrojů na které bude soubor metadatových prvku Dublin Core použit není nijak omezen.

Existují tři formálně schválené verze souboru metadatových prvků Dublin Core, verze 1.1:

Tento dokument je v souladu se standardy ISO a NISO. Podrobnější dokument "Metadatové termíny DCMI" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) obsahuje poslední a směrodatné popisy termínů souboru metadatových prvků Dublin Core, verze 1.1.

Pro přehled a linky k plné specifikaci všech metadatových termínů vytvářených iniciativou Dublin Core Metadata se prosím podívejte: http://dublincore.org/usage/documents/overview/.

Prvky

Prvek: Název
Jméno: Název
Identifikátor: Title
Definice: Jméno dané zdroji.
Komentář: Nejčastěji bude název tvořit jméno, pod nímž je zdroj oficiálně znám. 
Prvek: Tvůrce
Jméno: Tvůrce
Identifikátor: Creator
Definice: Entita primárně odpovědná za vytvoření obsahu zdroje.
Komentář: Příkladem Tvůrce může být osoba, organizace nebo služba. Většinou se k označení entity používá jméno tvůrce.
Prvek: Předmět
Jméno: Předmět a klíčová slova
Identifikátor: Subject
Definice: Téma obsahu zdroje.
Komentář: Předmět budě většinou vyjádřen pomocí klíčových slov, klíčových frází nebo pomocí klasifikačních znaků popisujících téma zdroje. Doporučuje se vybírat hodnotu prvku z řízeného slovníku nebo klasifikačního schematu.
Prvek: Popis
Jméno: Popis
Identifikátor: Description
Definice: Vysvětlení obsahu zdroje.
Komentář: Popis může mj. obsahovat: abstrakt, obsah, odkaz na grafické nebo volně textové vyjádření obsahu.
Prvek: Vydavatel
Jméno: Vydavatel
Identifikátor: Publisher
Definice: Entita zodpovědná za zpřístupnění zdroje.
Komentář: Příkladem Vydavatele může být osoba, organizace nebo služba. K označení entity se většinou používá jmého vydavatele.
Prvek: Přispěvatel
Jméno: Přispěvatel
Identifikátor: Contributor
Definice: Entita, která přispěla k obsahu zdroje.
Komentář: Příkladem Přispěvatele může být osoba, organizace nebo služba. K označení entity se většinou používá jmého přispěvatele.
Prvek: Datum
Jméno: Datum
Identifikátor: Date
Definice: Datum události, která se vyskytla během existence zdroje.
Komentář: Datum bude většinou spojeno s vytvořením nebo zpřístupněním zdroje. Doporučený postup pro zápis hodnoty data je definován v ISO 8601 [W3CDTF] a obsahuje (vedle dalších) data ve formě RRRR-MM-DD.
Prvek: Typ
Jméno: Typ zdroje
Identifikátor: Type
Definice: Povaha nebo žánr (druh) obsahu zdroje.
Komentář: Typ obsahuje termíny popisující obecné kategorie, funkce, druhy nebo agregační úrovně obsahu. Doporučuje se vybírat hodnotu prvku z řízeného slovníku (např. DCMI Type Vocabulary [DCT1]). K popisu fyzického nebo digitálního provedení zdroje, použijte prvek Formát.
Prvek: Formát
Jméno: Formát
Identifikátor: Format
Definice: Fyzické nebo digitální provedení zdroje.
Komentář: Formát většinou může obsahovat typ média nebo rozměry zdroje. Formát můžeme použít k popisu softwaru, hardwaru nebo jiného zařízení potřebného pro zobrazení nebo manipulaci se zdrojem. Příklady rozměrů zahrnují velikost a dobu trvání. Doporučuje se vybrat hodnotu prvku z řízených slovníků (např. seznam Internet Media Types [MIME] definující formáty počítačových medií).
Prvek: Identifikátor
Jméno: Identifikátor zdroje
Identifikátor: Identifier
Definice: Jednoznačný odkaz na zdroj v rámci daného kontextu.
Komentář: Doporučuje se identifikovat zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů. Formální identifikační systémy jsou např. Unifikovaný identifikátor zdroje (URI) (včetně Unifikovaného lokátoru zdroje (URL)), dále Identifikátor digitálního objektu (DOI), Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) aj.
Prvek: Zdroj
Jméno: Zdroj
Identifikátor: Source
Definice: Odkaz na zdroj, ze kterého je popisovaný zdroj odvozen.
Komentář: Popisovaný zdroj může být odvozen ze zdroje uvedeného v prvku Zdroj zcela nebo pouze částečně. Doporučuje se odkazovat zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů.
Prvek: Jazyk
Jméno: Jazyk
Identifikátor: Language
Definice: Jazyk intelektuálního obsahu zdroje.
Komentář: Doporučuje se použít RFC 3066 [RFC3066], která ve spojení s ISO639 [ISO639] definuje jazykové kódy tvořené ze dvou nebo tří písmen případně doplněných podkódy země. Příklady jsou např. "en" nebo "eng" pro angličtinu, "akk" pro akadštinu a "en-GB" pro angličtinu používanou ve Velké Británii.
Prvek: Vztah
Jméno: Vztah
Identifikátor: Relation
Definice: Odkaz na příbuzný zdroj.
Komentář: Doporučuje se označovat odkazovaný zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů.
Prvek: Pokrytí
Jméno: Pokrytí
Identifikátor: Coverage
Definice: Rozsah nebo záběr obsahu zdroje.
Komentář: Většinou bude Pokrytí obsahovat prostorové umístění (jméno místa nebo zeměpisné souřadnice), časové období (označení období, datum nebo časové období) nebo jurisdikci (např. jméno správní jednotky). Doporučuje se vybírat hodnotu prvku z řízených slovníků (např. Thesaurus of Geographic Names [TGN]) a kde je to vhodné, uvádět místa nebo časové úseky spíše jménem než číselnými identifikátory jako jsou soubory souřadnic nebo časové intervaly.
Prvek: Práva
Jméno: Správa autorských práv
Identifikátor: Rights
Definice: Informace o právech vztahujících se k popisovanému zdroji.
Komentář: Většinou obsahuje prvek Práva ustanovení o správě vlastnických/autorských práv ke zdroji nebo odkaz na službu poskytující takové informace. Informace o právech často zahrnují práva duševního vlastnictví (IPR), Copyright a různá práva vlastnická. Jestliže prvek Práva chybí, nelze vyvozovat žádné závěry o právech vztahujících se k popisovanému zdroji.

Odkazy

[DCT1] Slovník typů DCMI. DCMI doporučení , 11. červenec 2000. http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

[ISO639] ISO 639-2 - kódy pro reprezentaci názvů jazyků. Alpha-3 code (ISO 639-2:1998) http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html

[ISO3166] ISO 3166 - kódy pro reprezentaci názvů zemí. http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

[MIME] Internet Media Types. http://www.iana.org/assignments/media-types/

[RFC3066] Zkratky pro identifikaci jazyků, Internet RFC 3066. http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt

[RFC2396] Unifikovaný idetifikátor zdroje (URI): Generic Syntax, Internet RFC 2396. http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

[RFC2413] Dublin Core Metadata pro vyhledávání zdrojů. Internet RFC 2413. http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt

[TGN] Getty Thesaurus geografických jmen. http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

[W3CDTF] Formáty dat a času, poznámka W3C. http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Poslední aktualizace: 20. listopad 2006 14:20:28Webmaster