Logo MU Dublin Core Czech

Termíny metadat DCMI

Název: Termíny metadat DCMI
Tvůrce: DCMI Usage Board
Identifikátor: http://dublincore.org/documents/2005/06/13/dcmi-terms/
Datum vydání: 2005-06-13
Poslední verze: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
Nahrazuje: http://dublincore.org/documents/2005/01/10/dcmi-terms/
Překlad: http://dublincore.org/resources/translations/
Status dokumentu: DCMI doporučení
Popis: Tento dokument je aktuální specifikace všech termínů metadat Dublin Core Metadata Initiative, obsahující prvky, zpřesnění prvků, schémata zápisu (encoding schemes) a termíny slovníku (slovník DCMI typů).
Platnost od: 2005-06-13

Obsah

  1. Úvod a definice
  2. Soubor metadatových prvků Dublin Core
  3. Ostatní prvky a zpřesnění prvků
  4. Schémata zápisu
  5. Slovník typů DCMI
  6. Přehled termínů DCMI

Sekce 1: Úvod a definice

Tento dokument je aktuální, směrodatná specifikace všech metadatových termínů udržovaných iniciativou Dublin Core – prvků, zpřesnění prvků, schémat zápisu a slovníku termínů (slovník typů DCMI). Linky na ostatní relevantní dokumentaci lze nalézt v části "Přehled dokumentace pro termíny metadat DCMI" [PŘEHLED].

Odkazované dokumenty pokrývající části tohoto dokumentu jsou tzv. public domain - volné, včetně IETF RFC 2413 [RFC2413], CEN Workshop Agreement CWA 13874 [CWA13874], NISO Standard Z39.85-2001 [Z3985] a různých národních standardů, které obsahují některé nebo všechny prvky souboru metadatových prvků Dublin Core.

Každý termín je specifikován (popsán) pomocí následujího minimálního souboru atributů:

Jméno: Jednoznačný symbol přidělený termínu.
URI: Uniform Resource Identifier unikátně použitý k identifikaci termínu.
Návěští: Člověkem čitelné návěští přiřazené termínu.
Definice: Vyjádření, které vyjadřuje pojetí (concept) a základní podstatu termínu.
Typ termínu: Typ termínu, např. Prvek nebo Schéma zápisu, tak jak je popsáno v DCMI Grammatical Principles.
Status: Status přiřazený termínu od DCMI Usage Board, jak je popsáno v DCMI Usage Board Process.
Datum vydání: Datum kdy byl termín poprvé vyhlášen.

Kde je to možné, poskytují následující atributy doplňkovou informaci o termínu:

Komentář: Doplňková informace o termínu a jeho použítí.
Viz: Odkaz na autoritativní dokumentaci.
Odkazy: Citace URL zdroje odkazovaného v Definici nebo Komentáři.
Zpřesňuje: Odkaz na zpřesněný termín pomocí Zpřesnění prvku.
Kvalifikuje: Odkaz na termín určený schématem zápisu.
Širší než: Odkaz z více obecného na více specifický termín slovníku.
Užší než: Odkaz z více specifického na více obecný termín slovníku.

Čtenáři zajímající se o další informace o historii změn nebo rozhodnutí Usage Board, které podporují tyto termíny mohou konzultovat dokument "DCMI Metadata Terms – A Complete Historical Record" [HISTORY].

Tato dokumentace je udržována DCMI Radou pro využití (Usage Board). Ačkoliv DCMI je zavázána zajišťovat nejvyšší míru stability specifikací, které udržuje, mohou se objevit změny jako výsledek práce Rady. Postup a procesy zajišťující identifikaci a údržbu termínů metadat jsou popsány v "DCMI Namespace Policy" [NAMESPACE], "DCMI Grammatical Principles" [PRINCIPLES] a "DCMI Usage Board Administrative Processes" [PROCESS]. Rozhodnutí Rady respektující termíny metadat DCMI jsou shrnuty na webové stránce "DCMI Usage Board Decisions" [DECISIONS]. Tři atributy termínů - Návěští, Definice a Komentář - mají hodnoty v přirozeném jazyce, které mohou být přeloženy do japonštiny, norštiny nebo dalších jazyků. Ačkoliv v současné době neexistuje žádný mechanismus vhodný k validaci nebo certifikaci takových překladů ve smyslu oficiálním, DCMI udržuje webovou stránku s odkazy na známé překlady sémantické specifikace a na dokumenty vztahující se k DCMI [TRANSLATIONS].

Odkazy

[RFC2413] http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt
[Z3985] http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85.pdf
[CWA13874] CEN Workshop Agreement CWA 13874. March 2000 (no longer available).
[NAMESPACE] http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/
[HISTORY] http://dublincore.org/usage/terms/history/
[OVERVIEW] http://dublincore.org/usage/documents/overview/
[PRINCIPLES] http://dublincore.org/usage/documents/principles/
[PROCESS] http://dublincore.org/usage/documents/process/
[DECISIONS] http://dublincore.org/usage/decisions/
[TRANSLATIONS] http://dublincore.org/resources/translations/

Sekce 2: Soubor metadatových prvků Dublin Core

Termín: přispěvatel
Jméno: contributor
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Návěští: Přispěvatel
Definice: Entita, která přispěla k obsahu zdroje.
Komentář: Příkladem Přispěvatele může být osoba, organizace nebo služba. Většinou se k označení entity používá jméno přispěvatele.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: pokrytí
Jméno: coverage
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Návěští: Pokrytí
Definice: Rozsah nebo záběr obsahu zdroje.
Komentář: Většinou bude Pokrytí obsahovat prostorové umístění (jméno místa nebo zeměpisné souřadnice), časové období (označení období, datum nebo časové období) nebo jurisdikci (např. jméno správní jednotky). Doporučuje se vybírat hodnotu prvku z řízených slovníků (např. thesaurus geografických názvů [TGN]) a kde je to vhodné, uvádět místa nebo časové úseky spíše jménem než číselnými identifikátory jako jsou soubory souřadnic nebo časové intervaly.
Odkazy: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: tvůrce
Jméno: creator
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Návěští: Tvůrce
Definice: Entita primárně zodpovědná za vytvoření obsahu zdroje.
Komentář: Příkladem Tvůrce může být osoba, organizace nebo služba. Většinou se k označení entity používá jméno tvůrce.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: datum
Jméno: date
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Návěští: Datum
Definice: Datum události, která se vyskytla během existence zdroje.
Komentář: Datum bude většinou spojeno s vytvořením nebo zpřístupněním zdroje. Doporučený postup pro zápis hodnoty data je definován v ISO 8601 [W3CDTF] a obsahuje (vedle dalších) data ve formě RRRR-MM-DD.
Odkazy: [W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: popis
Jméno: description
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Návěští: Popis
Definice: Vysvětlení obsahu zdroje.
Komentář: Popis může mj. obsahovat: abstrakt, obsah, odkaz na grafické nebo volně textové vyjádření obsahu.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: formát
Jméno: format
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Návěští: Formát
Definice: Fyzické nebo digitální provedení zdroje.
Komentář: Formát většinou může obsahovat typ média nebo rozměry zdroje. Formát můžeme použít k popisu softwaru, hardwaru nebo jiného zařízení potřebného pro zobrazení nebo manipulaci se zdrojem. Příklady rozměrů zahrnují velikost a dobu trvání. Doporučuje se vybrat hodnotu prvku z řízených slovníků (např. seznam Internet Media Types [MIME] definující formáty počítačových medií).
Odkazy: [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: identifikátor
Jméno: identifier
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Návěští: Identifikátor zdroje
Definice: Jednoznačný odkaz na zdroj v rámci daného kontextu.
Komentář: Doporučuje se identifikovat zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů. Formální identifikační systémy jsou např. Unifikovaný identifikátor zdroje (URI) (včetně Unifikovaného lokátoru zdroje (URL)), dále Identifikátor digitálního objektu (DOI), Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) aj.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: jazyk
Jméno: language
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Návěští: Jazyk
Definice: Jazyk intelektuálního obsahu zdroje.
Komentář: Doporučuje se použít RFC 3066 [RFC3066], která ve spojení s ISO639 [ISO639] definuje jazykové kódy tvořené ze dvou nebo tří písmen případně doplněných podkódy země. Příklady jsou "en" nebo "eng" pro angličtinu, "akk" pro akadštinu a "en-GB" pro angličtinu používanou ve Velké Británii.
Odkazy: [RFC3066] http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
Odkazy: [ISO639] http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: vydavatel
Jméno: publisher
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Návěští: Vydavatel
Definice: Entita zodpovědná za zpřístupnění zdroje
Komentář: Příkladem Vydavatele může být osoba, organizace nebo služba. K označení entity se většinou používá jméno vydavatele.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: vztah
Jméno: relation
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Návěští: Vztah
Definice: Odkaz na příbuzný zdroj.
Komentář: Doporučuje se označovat odkazovaný zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: práva
Jméno: rights
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Návěští: Správa autorských práv
Definice: Informace o právech vztahujících se k popisovanému zdroji.
Komentář: Většinou obsahuje prvek Práva ustanovení o správě vlastnických/autorských práv ke zdroji nebo odkaz na službu poskytující takové informace. Informace o právech často zahrnují práva duševního vlastnictví (IPR), Copyright a různá práva vlastnická. Jestliže prvek Práva chybí, nelze vyvozovat žádné závěry o právech vztahujících se k popisovanému zdroji.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: zdroj
Jméno: source
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Návěští: Zdroj
Definice: Odkaz na zdroj, ze kterého je popisovaný zdroj odvozen.
Komentář: Popisovaný zdroj může být odvozen ze zdroje uvedeného v prvku Zdroj zcela nebo pouze částečně. Doporučuje se odkazovat zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: předmět
Jméno: subject
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Návěští: Předmět a klíčová slova
Definice: Téma obsahu zdroje.
Komentář: Předmět bude většinou vyjádřen pomocí klíčových slov, klíčových frází nebo pomocí klasifikačních znaků popisujících téma zdroje. Doporučuje se vybírat hodnotu prvku z řízeného slovníku nebo klasifikačního schematu.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: název
Jméno: title
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Návěští: Název
Definice: Jméno dané zdroji.
Komentář: Nejčastěji bude název tvořit jméno, pod nímž je zdroj oficiálně znám.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02
Termín: typ
Jméno: type
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Návěští: Typ zdroje
Definice: Povaha nebo žánr (druh) obsahu zdroje.
Komentář: Typ obsahuje termíny popisující obecné kategorie, funkce, druhy nebo agregační úrovně obsahu. Doporučuje se vybírat hodnotu prvku z řízeného slovníku (např. slovník typů DCMI [DCMITYPE]). K popisu fyzického nebo digitálního provedení zdroje, použijte prvek Formát.
Odkazy: [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 1999-07-02

Sekce 3: Ostatní prvky a zpřesnění prvků

Termín: abstrakt
Jméno: abstract
URI: http://purl.org/dc/terms/abstract
Návěští: Abstrakt
Definice: Shrnutí obsahu zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: přístupová práva
Jméno: accessRights
URI: http://purl.org/dc/terms/accessRights
Návěští: Přístupová práva
Definice: Informace o tom, kdo má přístup ke zdroji nebo označení úrovně zabezpečení zdroje.
Komentář: Přístupová práva mohou obsahovat informace týkající se přístupu nebo omezení založených na soukromí, bezpečnosti nebo jiné regulaci.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Status: volitelný
Datum vydání: 2003-02-15
Termín: metoda přírůstku
Jméno: accrualMethod
URI: http://purl.org/dc/terms/accrualMethod
Návěští: Metoda přírůstku
Definice: Metoda, pomocí níž jsou jednotky přidávány do sbírky.
Komentář: Doporučuje se použít hodnotu z řízeného slovníku.
Typ termínu: prvek
Status: volitelný
Datum vydání: 2005-06-13
Termín: periodicita přírůstku
Jméno: accrualPeriodicity
URI: http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Návěští: Periodicita přírůstku
Definice: Frekvence, ve které jsou jednotky přidávány do sbírky.
Komentář: Doporučuje se použít hodnotu z řízeného slovníku.
Typ termínu: prvek
Status: volitelný
Datum vydání: 2005-06-13
Termín: strategie výběru přírustků
Jméno: accrualPolicy
URI: http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy
Návěští: Strategie výběru přírustků
Definice: Taktika/strategie podle které se řídí přidávání jednotek do sbírky.
Komentář: Doporučuje se použít hodnotu z řízeného slovníku.
Typ termínu: prvek
Status: volitelný
Datum vydání: 2005-06-13
Termín: alternativní
Jméno: alternative
URI: http://purl.org/dc/terms/alternative
Návěští: Alternativní
Definice: Jakákoliv forma názvu použitá jako náhrada nebo alternativa formálního názvu zdroje.
Komentář: Tento kvalifikátor může obsahovat zkratky Názvu nebo jeho překlady.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: uživatelské určení
Jméno: audience
URI: http://purl.org/dc/terms/audience
Návěští: Uživatelské určení
Definice: Třída entity, pro kterou je zdroj určen nebo je pro ni užitečný.
Komentář: Třída entity může být určena autorem nebo vydavatelem nebo třetí stranou.
Typ termínu: prvek
Status: doporučený
Datum vydání: 2001-05-21
Termín: dostupný
Jméno: available
URI: http://purl.org/dc/terms/available
Návěští: Dostupný
Definice: Datum (často rozmezí) kdy zdroj bude nebo byl dostupný.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: bibliografická citace
Jméno: bibliographicCitation
URI: http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
Návěští: Bibliografická citace
Definice: Bibliografický odkaz zdroje.
Komentář: Doporučuje se uvést dostatečný bibliografický záznam k identifikaci zdroje, tak jednoznačný jak je jen možné, ať už citace je ve standardní formě nebo není.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Status: volitelný
Datum vydání: 2003-02-15
Termín: odpovídá (čemu)
Jméno: conformsTo
URI: http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Návěští: Odpovídá (čemu)
Definice: Odkaz na zavedený standard, kterému zdroj odpovídá.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2001-05-21
Termín: vytvořen
Jméno: created
URI: http://purl.org/dc/terms/created
Návěští: Vytvořen
Definice: Datum vytvoření zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: datum schválení
Jméno: dateAccepted
URI: http://purl.org/dc/terms/dateAccepted
Návěští: Datum schválení
Definice: Datum schválení zdroje (např. these na katedře univerzity, článku v časopise apod.)
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: volitelný
Datum vydání: 2002-07-13
Termín: datum copyrightu
Jméno: dateCopyrighted
URI: http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted
Návěští: Datum copyrightu
Definice: Datum zapisu copyrightu.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: volitelný
Datum vydání: 2002-07-13
Termín: datum odevzdání
Jméno: dateSubmitted
URI: http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted
Návěští: Datum odevzdání
Definice: Datum odevzdání zdroje (např. these, článku atd.).
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: volitelný
Datum vydání: 2002-07-13
Termín: úroveň vzdělání
Jméno: educationLevel
URI: http://purl.org/dc/terms/educationLevel
Návěští: Úroveň vzdělání cílové skupiny/uživatelů
Definice: Obecný údaj popisující potřebnou úroveň vzdělání nebo školení. Nebo přesnější údaj o odborném zaměření a stupni pokročilosti vzdělání cílové skupiny/uživatelů ve smyslu jejího/jejich pokroku v rámci vzdělání nebo výcviku.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/terms/audience
Status: volitelný
Datum vydání: 2002-07-13
Termín: rozsah
Jméno: extent
URI: http://purl.org/dc/terms/extent
Návěští: Rozsah
Definice: Velikost nebo trvání zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: má formát
Jméno: hasFormat
URI: http://purl.org/dc/terms/hasFormat
Návěští: Má formát
Definice: Popisovanému zdroji předcházel odkazovaný zdroj, který má vpodstatě stejný intelektualní obsah prezentovaný vjiném formátu.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: obsahuje část
Jméno: hasPart
URI: http://purl.org/dc/terms/hasPart
Návěští: Obsahuje část
Definice: Popisovaný zdroj obsahuje odkazovaný zdroj a to fyzicky, nebo logicky.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: má verzi
Jméno: hasVersion
URI: http://purl.org/dc/terms/hasVersion
Návěští: Má verzi
Definice: Popisovaný zdroj má verzi, edici nebo adaptaci, a to jmenovitě odkazovaný zdroj.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: vzdělávací metoda
Jméno: instructionalMethod
URI: http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod
Návěští: Vzdělávací metoda
Definice: Proces používaný k vštípení znalosti, názoru a dovedností, pro který je zdroj navržen.
Komentář: Vzdělávací metoda nejčastěji obsahuje způsoby prezentace výukových materiálů nebo způsoby vedení vzdělávacích aktivit, modely interakce "žák s žákem" a "žák s učitelem" a mechanismy, pomocí kterých jsou měřeny skupinové a individuální úrovně výuky. Vzdělávací metody zahrnují všechny aspekty vzdělávacích a výukových procesů od plánování a implementace přes hodnocení a zpětnou vazbu.
Typ termínu: prvek
Status: volitelný
Datum vydání: 2005-06-13
Termín: je formátem
Jméno: isFormatOf
URI: http://purl.org/dc/terms/isFormatOf
Návěští: Je formátem
Definice: Popisovaný zdroj má stejný intelektuální obsah jako odkazovaný zdroj, ovšem prezentovaný v jiném formátu.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: je částí
Jméno: isPartOf
URI: http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Návěští: Je částí
Definice: Popisovaný zdroj je fyzickou nebo logickou části odkazovaného zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: je odkazován
Jméno: isReferencedBy
URI: http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy
Návěští: Je odkazován
Definice: Popisovaný zdroj je odkazován, citován nebo jinak zmiňován odkazovaným zdrojem.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: je nahrazen
Jméno: isReplacedBy
URI: http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy
Návěští: Je nahrazen
Definice: Popisovaný zdroj je nahrazen, vyměněn nebo vyřazen odkazovaným zdrojem.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: je vyžadován
Jméno: isRequiredBy
URI: http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy
Návěští: Je vyžadován
Definice: Popisovaný zdroj je vyžadován odkazovaným zdrojem, a to buď fyzicky nebo logicky.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: vydán
Jméno: issued
URI: http://purl.org/dc/terms/issued
Návěští: Vydán
Definice: Datum formalního vydání (tj. publikování) zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: je verzí
Jméno: isVersionOf
URI: http://purl.org/dc/terms/isVersionOf
Návěští: Je verzí
Definice: Popisovaný zdroj je verzí, edicí nebo adaptací odkazovaného zdroje. Změna verze naznačuje podstatné změny v obsahu, nikoliv změnu formy.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: licence
Jméno: license
URI: http://purl.org/dc/terms/license
Návěští: Licence
Definice: Právní dokument udělující oficiální povolení k nakládání se zdrojem.
Komentář: Doporučuje se identifikovat licenci pomocí URI. Příklad takové licence lze nalézt na http://creativecommons.org/licenses/.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Status: volitelný
Datum vydání: 2004-06-14
Termín: zprostředkovatel
Jméno: mediator
URI: http://purl.org/dc/terms/mediator
Návěští: Zprostředkovatel
Definice: Třída entity, která zprostředkovává přístup ke zdroji a pro kterou je zdroj určený nebo užitečný.
Komentář: Cílové skupiny zdroje můžeme dělit na dvě skupiny: (1) koncový příjemce zdroje a (2) častěji entita, která zprostředkovává přístup ke zdroji. Zpřesnění prvku Zprostředkovatel představuje druhou z těchto dvou tříd.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/terms/audience
Status: doporučený
Datum vydání: 2001-05-21
Termín: medium
Jméno: medium
URI: http://purl.org/dc/terms/medium
Návěští: Médium
Definice: Materiál nebo fyzický nosič zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: modifikovaný
Jméno: modified
URI: http://purl.org/dc/terms/modified
Návěští: Modifikovaný
Definice: Datum kdy byl zdroj změněn.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: původ
Jméno: provenance
URI: http://purl.org/dc/terms/provenance
Návěští: Původ
Definice: Údaj o jakékoliv změně ve vlastnictví a správě zdroje od jeho vytvoření, která byla podstatná pro jeho autenticitu, integritu a interpretaci.
Komentář: Údaj může obsahovat popis jakýchkoliv změn ve vlastnictví nebo správě zdroje, následujících po jeho vzniku.
Typ termínu: prvek
Status: volitelný
Datum vydání: 2004-09-20
Termín: odkazuje
Jméno: references
URI: http://purl.org/dc/terms/references
Návěští: Odkazuje
Definice: Popisovaný zdroj odkazuje, cituje nebo jinak zmiňuje odkazovaný zdroj.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: nahrazuje
Jméno: replaces
URI: http://purl.org/dc/terms/replaces
Návěští: Nahrazuje
Definice: Popisovaný zdroj nahrazuje, vyměňuje nebo vyřazuje odkazovaný zdroj.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: vyžaduje
Jméno: requires
URI: http://purl.org/dc/terms/requires
Návěští: Vyžaduje
Definice: Popisovaný zdroj vyžaduje odkazovaný zdroj na podporu své funkčnosti, výkonu nebo pro zachování souvislosti obsahu.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: držitel práv
Jméno: rightsHolder
URI: http://purl.org/dc/terms/rightsHolder
Návěští: Držitel práv
Definice: Osoba nebo organizace vlastnící nebo spravující práva na zdroj.
Komentář: Doporučuje se použít URI nebo jméno držitele práv k označení entity.
Typ termínu: prvek
Status: volitelný
Datum vydání: 2004-06-14
Termín: prostorový
Jméno: spatial
URI: http://purl.org/dc/terms/spatial
Návěští: Prostorový
Definice: Prostorová charakteristika intelektuálního obsahu zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: obsah
Jméno: tableOfContents
URI: http://purl.org/dc/terms/tableOfContents
Návěští: Obsah
Definice: Seznam dílčích jednotek obsahu zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: časový
Jméno: temporal
URI: http://purl.org/dc/terms/temporal
Návěští: Časový
Definice: Časová charakteristika intelektuálního obsahu zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: platný
Jméno: valid
URI: http://purl.org/dc/terms/valid
Návěští: Platný
Definice: Datum (často rozmezí) platnosti zdroje.
Typ termínu: zpřesnění prvku
Zpřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11

Sekce 4: Schémata zápisu

Termín: DCMI box
Jméno: box
URI: http://purl.org/dc/terms/Box
Návěští: DCMI box
Definice: DCMI box určuje oblast v prostoru vymezenou svými geografickými hranicemi.
Viz: http://dublincore.org/documents/dcmi-box/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/terms/spatial
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: slovník typů DCMI
Jméno: DCMIType
URI: http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Návěští: Slovník typů DCMI
Definice: Seznam typů používaný k roztřídění podstaty nebo žánru obsahu zdroje.
Viz: http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: DDC
Jméno: DDC
URI: http://purl.org/dc/terms/DDC
Návěští: DDC
Definice: Deweyho desetinné třídění.
Viz: http://www.oclc.org/dewey/index.htm
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: IMT
Jméno: IMT
URI: http://purl.org/dc/terms/IMT
Návěští: IMT
Definice: Internetový typ média zdroje.
Viz: http://www.iana.org/assignments/media-types/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: ISO3166
Jméno: ISO3166
URI: http://purl.org/dc/terms/ISO3166
Návěští: ISO 3166
Definice: Kódy ISO 3166 pro vyjádření názvu země.
Viz: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/terms/spatial
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: ISO639-2
Jméno: ISO639-2
URI: http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Návěští: ISO 639-2
Definice: Kódy ISO 639-2 pro vyjádření názvu jazyka.
Viz: http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: LCC
Jméno: LCC
URI: http://purl.org/dc/terms/LCC
Návěští: LCC
Definice: Klasifikace Kongresové knihovny.
Viz: http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: LCSH
Jméno: LCSH
URI: http://purl.org/dc/terms/LCSH
Návěští: LCSH
Definice: Předmětová hesla Kongresové knihovny.
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: MESH
Jméno: MESH
URI: http://purl.org/dc/terms/MESH
Návěští: MeSH
Definice: Lékařská předmětová hesla.
Viz: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: NLM
Jméno: NLM
URI: http://purl.org/dc/terms/NLM
Návěští: NLM
Definice: Klasifikace americké národní lékařské knihovny.
Viz: http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Status: registrovaný
Datum vydání: 2005-06-13
Termín: DCMI období
Jméno: period
URI: http://purl.org/dc/terms/Period
Návěští: DCMI období
Definice: Specifikace hranic časového intervalu.
Viz: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Upřesňuje: http://purl.org/dc/terms/temporal
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: DCMI bod
Jméno: point
URI: http://purl.org/dc/terms/Point
Návěští: DCMI bod
Definice: DCMI bod označuje bod v prostoru vymezený svými geografickými souřadnicemi.
Viz: http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/terms/spatial
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: RFC1766
Jméno: RFC1766
URI: http://purl.org/dc/terms/RFC1766
Návěští: RFC 1766
Definice: Soubor RFC 1766 Tagy pro identifikaci jazyka specifikuje dvouznakový kód z normy ISO 639, za kterým volitelně následuje dvouznakový kód země z normy ISO 3166.
Viz: http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: RFC3066
Jméno: RFC3066
URI: http://purl.org/dc/terms/RFC3066
Návěští: RFC 3066
Definice: Soubor RFC 3066 Tagy pro identifikaci jazyka specifikuje primární podtag, což je dvouznakový kód z ISO 639 část 1, nebo tříznakový kód z ISO 639 část 2, za kterým volitelně následuje dvouznakový kód země z ISO 3166. Pokud jazyk v ISO 639 má oba, dvou a tříznakový kód, použijte dvouznakový; pokud má pouze tříznakový kód, použijte ten. Tato RFC nahrazuje RFC 1766.
Viz: http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Status: registrovaný
Datum vydání: 2002-07-13
Termín: TGN
Jméno: TGN
URI: http://purl.org/dc/terms/TGN
Návěští: TGN
Definice: Tezaurus georafických názvů Gettyho institutu.
Viz: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/terms/spatial
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: MDT
Jméno: UDC
URI: http://purl.org/dc/terms/UDC
Návěští: MDT
Definice: Mezinárodní desetinné třídění.
Viz: http://www.udcc.org/
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: URI
Jméno: URI
URI: http://purl.org/dc/terms/URI
Návěští: URI
Definice: URI Unifikovaný identifikátor zdroje.
Viz: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: W3CDTF
Jméno: W3C-DTF
URI: http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Návěští: W3C-DTF
Definice: Pravidla kódování W3C pro datum a čas - založeno na ISO 8601.
Viz: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Typ termínu: schéma zápisu
Upřesňuje: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Upřesňuje: http://purl.org/dc/terms/temporal
Status: registrovaný
Datum vydání: 2000-07-11

Sekce 5: slovník typů DCMI

Termín: sbírka
Jméno: collection
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Návěští: Sbírka
Definice: Sbírka je seskupení jednotek. Termín sbírka znamená, že zdroj je popisován jako skupina, části (jednotky) mohou být popsány samostatně a se sbírkou provázány.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: soubor dat
Jméno: dataset
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset
Návěští: Soubor dat
Definice: Soubor dat je informace zakódovaná v definované struktuře (např. seznam, tabulky nebo databáze), určená pro přímé strojové zpracování.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: událost
Jméno: event
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Event
Návěští: Událost
Definice: Událost je nepřetrvávající, časově založený výskyt. Metadata pro událost poskytují popisnou informaci, která je podkladem pro zjištění účelu, místě, trvání, odpovědných činitelů a odkazů na související události a zdroje. Zdroj určité události nemusí být dohledatelný pokud popisovaná konkretizace (zhmotnění) již zaniklo nebo ještě nenastala. Příklady - výstava, webový přenos (web-cast), konference, workshop, den otevřených dveří, představení, bitva, soud, svatba, párty, požár.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: obraz
Jméno: image
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Návěští: Obraz
Definice: Obraz je primárně symbolickým vizuálním vyjádřením, jiným než je text. Například - obrázky nebo fotografie fyzických objektů, malby, grafiky, kresby, ostatní obrazy a grafická díla, animace a hrané filmy, filmy, diagramy, mapy, notové záznamy. Nutno si uvědomit, že termín Obrázek může zahrnovat jak elektronické tak i fyzické vyjádření.
Typ termínu: termín slovníku
Broader Than: http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Broader Than: http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: interaktivní zdroj
Jméno: interactiveResource
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource
Návěští: Interaktivní zdroj
Definice: Interaktivní zdroj je zdroj, který vyžaduje interakci ze strany uživatele, aby mohl být pochopen, spuštěn nebo proveden. Například - formuláře na webových stránkách, applety, multimediální výukové objekty, chatové služby, virtuální realita.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: pohyblivý obraz
Jméno: movingImage
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Návěští: Pohyblivý obraz
Definice: Sled/řada vizuálních vyjádření, které pokud jsou ukazovány za sebou, navozují dojem pohybu. Příklady pohyblivých obrázků jsou: animace, filmy, televizní vysílání, video, stroboskopy nebo vizuální výstup ze simulace.
Komentář: Případy typu Pohyblivý obraz musí být popsatelné i jako příklady širšího typu Obraz.
Typ termínu: termín slovníku
Narrower Than: http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Status: doporučený
Datum vydání: 2003-11-18
Termín: fyzický objekt
Jméno: physicalObject
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject
Návěští: Fyzický objekt
Definice: Neživotný, třírozměrný objekt nebo hmota. Například - počítač, pyramida nebo socha. Nutno si uvědomit, že digitální vyjádření nebo náhražka těchto věcí může být Obraz, Text nebo jeden z dalších Typů.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2002-07-13
Termín: služba
Jméno: service
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Service
Návěští: Služba
Definice: Služba je systém, který poskytuje koncovému uživateli jednu nebo více hodnotných funkcí. Například: kopírovací služba, bankovní služby, autentifikační služby, meziknihovní výpůjční služby, Z39.50 nebo webový server.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: software
Jméno: software
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Software
Návěští: Software
Definice:

Software je počítačový program ve zdrojové nebo binární podobě, která může být použitelná pro (ne nutně přenositelnou) instalaci na jiných počítačích. Pro software, který slouží pouze pro vytvoření interaktivního prostředí, použijte termín Interactive.

Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: zvuk
Jméno: sound
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Sound
Návěští: Zvuk
Definice: Zvuk je zdroj, jehož obsah je primárně určen pro reprodukci k poslechu. Například - počítačový soubor s hudbou, hudební CD disk, záznam řeči nebo zvuků.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Termín: statický obraz
Jméno: stillImage
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Návěští: Statický obraz
Definice: Statické vizuální vyjádření. Příklady statických obrazů: malby, kresby, grafické návrhy, plány a mapy.
Komentář: Obrazům textových dokumentů se doporučuje přiřadit typ Text. Případy typu Statický obraz musí taktéž být popsatelné jako širší typ Obraz.
Typ termínu: termín slovníku
Narrower Than: http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Status: doporučený
Datum vydání: 2003-11-18
Termín: text
Jméno: text
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Text
Návěští: Text
Definice: Text je zdroj, jehož obsah tvoří hlavně slova ke čtení. Například - knihy, dopisy, disertace, básně, noviny, články, archivy adresářů. Nutno si uvědomit, že kopie nebo obrázky textu jsou stále druhem textu.
Typ termínu: termín slovníku
Status: doporučený
Datum vydání: 2000-07-11
Poslední aktualizace: 20. listopad 2006 14:20:28Webmaster